253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a fegyverekről és lőszerekről

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. §-a (l) bekezdésének a) pontjában, valamint a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 22. §-ának (1) bekezdésében, továbbá az 55. § (1) bekezdése tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, az 52. § (1) bekezdésének d) pontja és az 55. § (2) és (3) bekezdése tekintetében a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 166. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § * 

A hatósági engedélyezés szabályai

2. § *  Az Ftv. 3. §-ában foglalt engedélyezési eljárásban (a továbbiakban: engedélyezési eljárás) eljáró hatóság az engedély megadása esetén a jogosult számára az e rendeletben meghatározott módon és esetekben az engedély meglétét igazoló hatósági igazolványt állít ki. Az eljáró hatóság

a) az engedélyben megjelölt eszköz megszerzését követően kiállítja az Ftv. 3. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában meghatározott engedély meglétét igazoló hatósági igazolványt, továbbá

b) *  a jogszerű megszerzést igazoló dokumentum alapján intézkedik az Ftv. 3. § (3) bekezdése szerint megszerzett eszköznek a tartására jogosító engedély meglétét igazoló hatósági igazolványba történő bejegyzése iránt.

3. § *  Az engedélyezési eljárásban jogszerű hallgatásnak nincs helye.

4. § (1) *  A lőfegyver, a lőfegyverdarab, a lőszer (lőszerelem), a flóbert töltény, a festéklövő fegyver, a gáz- és riasztófegyver, a gáztöltény, a riasztótöltény, a vaktöltény, a légfegyver, a muzeális fegyver, a színházi fegyver gyártását, a Magyarország területén történő forgalmazását, a lőfegyver, a lőszer (lőszerelem) kereskedelmi célú kivitelét, behozatalát a tevékenység helye, az ország területén történő átszállítását a Magyarország területére történő határátlépés helye szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság engedélyezi.

(2) *  E rendelet eltérő rendelkezése hiányában a lőfegyver, a lőfegyverdarab, a lőszer, a lőszerelem, a színházi fegyver javítását és tartását, a házilagos lőszerszerelést és -újratöltést, a légfegyver javítását, a gáz- és riasztófegyver viselését, a lőfegyver hatástalanítását, a muzeális fegyver javítását és sportlövészeti célú használatát, az elöltöltő fegyver vadászati célú használatát, a polgári rendeltetésű lőtér, a lőfegyver- és lőszer (lőszerelem) tárolóhely üzemeltetését, a lövészetvezetői tevékenység végzését a kérelmező lakóhelye, szervezet esetén a tevékenység helye szerint illetékes rendőrkapitányság, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság engedélyezi. A színházi fegyver behozatalát és kivitelét a tevékenység helye, az ország területén történő átszállítását a Magyarország területére történő határátlépés helye szerint illetékes rendőrkapitányság, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság engedélyezi.

(3) *  Az „A” kategóriába tartozó tűzfegyver, lőszer tartását a kérelmező szervezet a tevékenységének helye szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság engedélyezi.

(4) *  A lőfegyver és a hozzá tartozó lőszer önvédelmi vagy személy- és vagyonvédelmi célra történő tartását, a tárolásukra szolgáló tárolóhely üzemeltetését, az önvédelmi vagy személy- és vagyonvédelmi célra tartott lőfegyver hatástalanítását, a lőfegyver kiállítását, valamint a hangtompító tartását a kérelmező lakóhelye, szervezet esetén a tevékenység helye szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság engedélyezi.

(5) Az európai lőfegyvertartási engedély kiadása és a lőfegyver, lőszer nem kereskedelmi célú kivitele a (2)-(4) bekezdésben meghatározott hatóság hatáskörébe tartozik.

4/A. § *  (1) Az engedélyezési eljárás során hozott elsőfokú döntés elleni fellebbezést

a) a megyei, fővárosi rendőr-főkapitányság bírálja el, ha az elsőfokú döntést a rendőrkapitányság hozta, vagy

b) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szerve bírálja el, ha az elsőfokú döntést a megyei, fővárosi rendőr-főkapitányság hozta.

(2) Az engedélyezési eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti felügyeleti szervként a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság jár el.

5. § *  (1) *  Az engedélyt, valamint az európai lőfegyvertartási engedélyt - az engedély meglétét igazoló hatósági igazolvánnyal együtt -

a) vissza kell vonni, ha a kiadásának valamely feltétele nem áll fenn,

b) *  a rendőrség - a cselekmény súlyához, jellegéhez, gyakoriságához, illetve következményeihez mérten - visszavonhatja, ha az engedéllyel rendelkező az adott tevékenység, illetve az engedélyben megjelölt célt szolgáló - az Ftv. 3. § (1) bekezdésében meghatározott - eszköz vonatkozásában az Ftv.-ben vagy a végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott kötelezettségét megszegi.

(1a) *  A rendőrség intézkedik az Ftv. 3/A. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott ok miatt visszavont engedély (európai lőfegyvertartási engedély) visszaadása iránt, ha a büntetőeljárás az engedélyes büntetőjogi felelősségének megállapítása nélkül ér véget. Az engedélyes ilyen esetben a hatósági tárolásért díj megfizetésére nem kötelezhető, illetve a hatósági tárolási díj címén kifizetett pénzösszeg visszajár.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja alapján az engedély, valamint az európai lőfegyvertartási engedély nem vonható vissza, ha a lőfegyver, lőszer vagy lőszerelem tárolását a 44/A. §-ban meghatározott módon biztosítják.

5/A. § *  (1) Az egyedi azonosításra alkalmas gyártási számmal nem rendelkező tűzfegyver tartására irányuló kérelem benyújtása esetén a kérelemmel együtt át kell adni a tűzfegyvert az engedély kiadására jogosult hatóságnak.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelem kormányablaknál nem terjeszthető elő.

5/B. § *  (1) A lőtér üzemeltetésének engedélyezése tárgyában hozott döntéséről a hatóság tájékoztatja

a) az érintett rendvédelmi feladatokat ellátó szervet, ha a lőtér a rendvédelmi feladatokat szerv lőterétől számított 10 km távolságon belül létesül, valamint

b) a légiközlekedési hatóságot és a katonai légügyi hatóságot, ha a lőtér repülőtértől számított 2 km távolságon belül létesül.

(2) A lőtér üzemeltetésére jogosító engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell

a) a lőtér használatát kérelmező szerv megnevezését, székhelyének és telephelyének címét, cégbejegyzésének - sportegyesület esetében nyilvántartási, egyéni vállalkozó esetében nyilvántartási vagy egyéni vállalkozói igazolványának - számát,

b) a lőtér használatát kérelmező szerv elérhetőségi adataiként levelezési címet, telefonszámot, e-mail-címet,

c) a kérelmező szerv vezető tisztségviselőjének vagy a tevékenységért felelős vezetőjének természetes személyazonosító adatait és lakcímét,

d) azt, hogy a lőtér jogszabályban meghatározottak szerint ideiglenes jellegű tereplőtérnek, állandó jellegű tereplőtérnek vagy épített lőtérnek minősül-e,

e) a lőtér fekvését (elhelyezését), pontos címét, a lőtér alaprajzát, a szomszédos földrészleteket helyszínrajzon ábrázolva,

f) annak megjelölését, hogy a lőtéren milyen jellegű, kaliberjelű és kategóriába tartozó lőfegyvert vagy muzeális fegyvert, és milyen célra (futóvad, korongvadász, skeet, trap lövészet) kívánnak használni.

(3) Ha a kérelmező nem az érintett terület tulajdonosa, a kérelmező igazolja az érintett terület tulajdonosának a lőtér üzemeltetéséhez történő hozzájárulását.

(4) A lőtér üzemeltetésére jogosító engedély kiadására irányuló eljárásban ügyfélnek minősül a lőtér hatásterületén lévő ingatlan tulajdonosa is, valamint az is, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.

A lőtér üzemeltetésére vonatkozó szabályok * 

5/C. § *  A lőtér veszélyességi területét lőtérszabályzatban kell meghatározni. A lőtér veszélyességi területét ismételten meg kell határozni, ha a lőtérszabályzat módosítására a lőtéren használt fegyverek jellegének, kaliberének, illetve tűzfegyver esetében kategóriájának megváltozása miatt kerül sor. A .22 Long rifle kalibernél nagyobb torkolati energiával bíró lőfegyverek használatára jogosító engedéllyel rendelkező lőtéren muzeális fegyveres lövészet a veszélyességi terület ismételt meghatározásának hiányában is folytatható. A lőtér veszélyességi területét minden esetben a kérelmező igazolja.

A fegyver gyártására, forgalmazására, javítására, hatástalanítására, kiállítására vonatkozó szabályok

6. § (1) Fegyver csak akkor hozható kereskedelmi forgalomba, ha azt a külön jogszabály szerint egyedi vagy típusjóváhagyó vizsgálattal a biztonságos működés céljából megvizsgálták, alkalmasságát a beütött próbajel igazolja, valamint egyedi azonosításra alkalmas gyártási (azonosítási) számmal látták el, lőfegyver esetében nem alkalmas arra, hogy más tárgy benyomását keltse, továbbá a vadászathoz vagy sportlövészethez szükséges mértéken túl nem alkalmas az összehajtásra, megrövidítésre, a gyorsított szétszerelésre és átalakításra, és az egyedi vizsgálatról megfelelőnek minősített értékelésű tanúsítvánnyal rendelkezik.

(1a) *  A gyártás során a tűzfegyvert olyan jelöléssel kell ellátni, amely - jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - a gyártó nevére, a gyártás országára, az egyedi azonosításra alkalmas gyártási (azonosítási) számra, valamint a gyártás évére vonatkozó utalást tartalmazza.

(1b) *  Jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában az (1a) bekezdés szerinti jelölést a tűzfegyver olyan fődarabján kell elhelyezni, amelynek megsemmisülése a tűzfegyvert használhatatlanná teszi. A gyártás országára utaló jelölésként a gyártó nevének vagy márkajelének feltüntetése kizárólag abban az esetben fogadható el, ha a gyártás országa ennek alapján kétséget kizáróan megállapítható.

(2) Cserélhető csövű tűzfegyver fődarabjait egyedi azonosításra alkalmas gyártási számmal kell ellátni, ennek hiányában a tűzfegyver, illetve a fődarab nem hozható kereskedelmi forgalomba.

(3) Az egyedi vizsgálat elvégzéséről tanúsítvánnyal rendelkező lőfegyver kivételével lőfegyver csak a fegyverek és lőszerek vizsgálatára kijelölt szervezet szemlézéséről kiadott tanúsítvány birtokában forgalmazható.

(4) *  Fegyverek egyedi vagy típusjóváhagyó vizsgálatára és tanúsítására nem kell alkalmazni a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló törvény rendelkezéseit.

(5) *  Hatástalanított lőfegyver, illetve színházi fegyver csak akkor hozható kereskedelmi forgalomba, ha a fegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek lőszereinek vizsgálatáról szóló miniszteri rendeletben a fegyverek és lőszerek vizsgálatára kijelölt szerv megállapította, hogy hatástalanításának módja megfelel a hatástalanított tűzfegyverek végleges működésképtelenségét biztosító hatástalanítási előírásokra és technikákra vonatkozó közös iránymutatások meghatározásáról szóló, 2015. december 15-i (EU) 2015/2403 bizottsági rendeletben (a továbbiakban: Bizottsági Rendelet), illetve a 22. mellékletben meghatározottaknak, megfelelőségét a beütött próbajel igazolja, és az egyedi vizsgálatról megfelelőnek minősített értékelésű tanúsítvánnyal rendelkezik.

(6) *  Gáz- és riasztófegyver abban az esetben hozható be az ország területére, illetve hozható kereskedelmi forgalomba, ha nem tartalmaz lőfegyverdarabot, valamint alkalmatlan szilárd lövedék kilövésére.

7. § *  A kereskedelmi célból behozott, kivitt és átszállított lőfegyverekről az engedéllyel rendelkező a 16. számú mellékletben, az Egyesült Nemzeteknek a nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményét kiegészítő, a tűzfegyverek, részeik, alkotóelemeik és a lőszerek tiltott gyártásáról és kereskedelméről szóló jegyzőkönyve (az ENSZ tűzfegyverekről szóló jegyzőkönyve) 10. cikkének végrehajtásáról, valamint a tűzfegyverek, tűzfegyverdarabok, alkotóelemeik és lőszereik kiviteli engedélyezési, behozatali és tranzit szabályainak létrehozásáról szóló, 2012. március 14-i, 258/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 258/2012/EU rendelet) meghatározott kiviteli engedéllyel rendelkező a 24. számú melléklet I. pontjában meghatározott adatokat öt napon belül az Országos Rendőr-főkapitányságnak köteles bejelenteni.

8. § (1) *  E rendelet eltérő rendelkezése hiányában a lőfegyver, lőszer, színházi fegyver behozatalához, kiviteléhez és átszállításához szükséges engedély kiadására irányuló kérelemnek a (2) bekezdésében foglaltakat kell tartalmaznia, az engedély meglétét igazoló hatósági igazolvány formáját és tartalmát a 16. számú melléklet határozza meg.

(2) *  A lőfegyver, lőszer, színházi fegyver kivitelére, behozatalára, átszállítására irányuló kérelemnek - az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározottak mellett - tartalmaznia kell

a) a lőfegyvert, lőszert (lőszerelemet), színházi fegyvert eladó vagy a lőfegyvertől, lőszertől (lőszerelemtől), színházi fegyvertől megváló természetes személy és az azt megvásároló vagy megszerző személy természetes személyazonosító adatait, állampolgárságát, lakóhelyét, szervezet esetén az annak azonosításához szükséges adatokat, nem kereskedelmi célú kivitel esetén a lőfegyver tulajdonosa természetes személyazonosító adatait és lakóhelyét;

b) a lőfegyver, lőszer (lőszerelem) azonosító adatait, beleértve annak a törvény szerinti kategóriába sorolását, valamint annak jelzését is, hogy a fegyver, lőszer a kézi lőfegyverek próbabélyegeinek kölcsönös elismeréséről Brüsszelben, 1969. július 1-jén kötött Egyezmény szerint történő ellenőrzésen részt vett; a színházi fegyver azonosítását lehetővé tevő adatokat;

c) lőszer és lőszerelem szállítás esetén az ADR és a RID szerinti nemzetközi azonosító számát;

d) azt a címet, ahová a lőfegyvert, lőszert (lőszerelemet), színházi fegyvert küldeni vagy szállítani kell;

e) az elküldendő vagy szállítandó lőfegyverek, lőszerek (lőszerelemek), színházi fegyverek darabszámát;

f) a szállítóeszköz megjelölését;

g) az indulás és az érkezés várható időpontját;

h) tranzitszállítás esetén az érintett országok megnevezését.

(3) *  A sportszervezet kérelmének - a (2) bekezdésben meghatározottakon túl - tartalmaznia kell

a) a csoport vezetőjének nevét, útlevelének számát;

b) a lőfegyverek adatait (fajta, kategória, gyártó, típus, gyártási szám, kaliberjel);

c) a lőszerek darabszámát és azonosítási adatait.

(4) *  Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező személy kérelmének - a (2) bekezdésben meghatározottakon túl - tartalmaznia kell az állampolgárságát, útlevelének (személyazonosságot igazoló hatósági igazolványának) számát, születési helyét, idejét, lakóhelyét.

(5) *  Védett külföldi személy vagy biztonsági személyzet tagja kérelmének - a (2) bekezdésben meghatározottakon túl - tartalmaznia kell

a) nevét;

b) születési helyét, idejét;

c) útlevélszámát;

d) a lőfegyverek adatait (fajta, kategória, gyártó, típus, gyártási szám, kaliberjel);

e) a lőszerek darabszámát;

f) a védett személy nevét.

(6) *  A 258/2012/EU rendeletben meghatározott kiviteli engedély iránti kérelemnek a 24. számú mellékletben meghatározott adatokat kell tartalmaznia.

(7) *  A lőfegyver, lőszer (lőszerelem) kereskedelmi célú behozatalára, kivitelére kiadott engedély, valamint a (6) bekezdésben meghatározott engedély - a (8) bekezdésben meghatározott kivétellel - egy évig hatályos.

(8) *  Ha a 258/2012/EU rendelet 7. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti behozatali engedély hatálya egy évnél rövidebb, a (6) bekezdésben meghatározott engedély hatályát ennek megfelelően kell megállapítani.

9. § A fegyver és lőszer gyártását, az elkészített alkatrészek összeszerelését végző személynek és a személyt közvetlenül irányító, felügyelő vagy ellenőrző személynek gyártásra jogosító szakképzettséggel kell rendelkeznie. Ennek igazolása az engedély kiadásának feltétele.

10. § (1) *  A fegyver

a) forgalmazását vagy javítását végző személy szakképzettségeként, szakképesítéseként előírt képesítésnek kell tekinteni

aa) a puskaművesi képesítést,

ab) a fémipari technikusi képesítést,

ac) a fegyvermesteri szakvizsgát,

ad) az okleveles gépészmérnök szakképzettséget,

ae) a gépészmérnök szakképzettséget,

af) a katonai középfokú oktatási intézményben vagy a katonai felsőoktatási intézményben szakirányú - fegyverzeti - szakon megszerzett szakképesítést, illetve szakképzettséget,

ag) a 09 2 7490 03 9 0 05, a 34 5237 01, a 31 863 01 0001 33 01 vagy az 55 863 02 OKJ számú Vadászpuskaműves szakképesítést,

ah) a 93 4 0210 02 2 4 06, az 51 8917 01, a 31 863 01 0000 00 00 vagy az 54 863 01 OKJ számú Fegyverműszerész szakképesítést,

ai) a 93 5 0210 16 9 0 02 vagy az 52 8917 01 OKJ számú Fegyvertechnikus szakképesítést,

aj) a vadászpuskaműves mester végzettséget, valamint

ak) forgalmazási tevékenység esetén a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságon letett fegyverforgalmazási vizsgát, továbbá

b) gyártását végző személy szakképesítéseként, végzettségeként előírt képesítésnek kell tekinteni az a) pont af), ag) és aj) alpontjában meghatározott képesítést, valamint a gépgyártás-technológia szakon végzett okleveles gépészmérnök, illetve gépészmérnök szakképzettséget.

(2) *  A fegyverforgalmazási vizsga eredményéről a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság bizonyítványt ad ki. A vizsgakérdéseket és szabályait a 10. számú melléklet, a vizsgabizonyítvány formáját és tartalmát a 11. számú melléklet tartalmazza.

(3) *  A vizsgabizottság tagjait a megyei (fővárosi) rendőrfőkapitány jelöli ki, egy tagjának az (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában, ac)alpontjában, af) alpontjában, ag) alpontjában, ah) vagy ai) alpontjában meghatározott képesítéssel vagy igazságügyi fegyverszakértői képesítéssel kell rendelkeznie.

(4) *  A fegyverforgalmazási vizsga letételére kell kötelezni azt a személyt, akinek az engedélyét az 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján vonták vissza.

(5) A vizsgabizonyítványt a vizsga napján kell kiállítani és a vizsgázónak átadni.

(6) A fegyverforgalmazási vizsgáért díjat kell fizetni.

11. § *  (1) *  A fegyver gyártását, forgalmazását, a lőfegyver hatástalanítását végző, valamint a lőfegyver-kiállítás lebonyolításában közreműködő személynek rendelkeznie kell a tevékenység helye szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságnak, javítási tevékenység esetén a rendőrkapitányságnak, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányságnak az engedélyével.

(2) Az (1) bekezdés szerinti engedély visszavonására az 5. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

12. § *  A forgalmazási és javítási tevékenységet közvetlenül végző személyeket a 4. számú mellékletben meghatározott hatósági igazolvánnyal kell ellátni.

13. § *  A fegyver, lőszer gyártására, forgalmazására, javítására engedély abban az esetben adható, ha a kérelmező Magyarország területén a fegyver, lőszer tárolásának e rendeletben meghatározott feltételeivel rendelkezik, illetve e feltételeket biztosítja.

14. § (1) *  A fegyver gyártása, forgalmazása, javítása iránti kérelemnek a 3. számú mellékletben foglalt adatokat kell tartalmaznia.

(1a) *  Szervezet esetében, ha a kérelmező cégjegyzékben nyilvántartott cég, annak cégkivonatát az eljáró hatóság a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.

(2) *  A gyártási, forgalmazási javítási engedélyben fel kell tüntetni

a) a gyártási, forgalmazási vagy javítási tevékenység folytatásának helyét, a fegyver, lőszer (töltény) raktározásának helyét, módját;

b) gyártási engedély esetén az egy gyártási folyamatban készíthető fegyverek típusát, jellemzőit, valamint a raktári készletet;

c) forgalmazási engedély esetén a raktári készleten tárolható fegyverek, lőszerek (töltények), lőszerelemek fajtáját és mennyiségét;

d) *  a 11. § (1) bekezdése szerinti engedéllyel rendelkező személyeket.

(3) *  A gyártási, a forgalmazási vagy a javítási tevékenységre jogosító engedély, illetve az alkalmazotti engedély visszavonásig, a lőfegyver kiállítási engedély az engedélyben meghatározott időpontig hatályos.

(4) *  A gyártási vagy forgalmazási engedéllyel rendelkező köteles az 5-8. számú mellékletek szerinti adatokat az Országos Rendőr-főkapitányság részére öt napon belül bejelenteni.

15. § (1) *  Fegyvergyártási tevékenység esetén a gyártó köteles negyedévenként az általa gyártott és raktározott fegyvert leltározni és erről jegyzőkönyvet felvenni. A lőfegyver gyártásakor a gyártó köteles az Ftv. 5. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott adatokat - a jogszabályban meghatározott módon - a lőfegyverek központi nyilvántartásába továbbítani.

(2) Fegyver, lőszer (töltény) és lőszerelem forgalmazási tevékenység esetén

a) a forgalmazásra átvett lőfegyverről két példányban a 12. számú mellékletben meghatározott átvételi elismervényt kell adni;

b) a lőfegyver tartására engedéllyel rendelkező személytől, illetve a tartási engedéllyel rendelkező szervezet kereskedelmi meghatalmazottjától vehető át;

c) *  az Ftv. 3. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában meghatározott engedéllyel rendelkező személynek, illetve az ilyen engedéllyel rendelkező szervezet kereskedelmi meghatalmazottjának - az Európai Unió más tagállamában lakóhellyel rendelkező személy, illetve harmadik ország állampolgára esetén az illetékes külföldi hatóság által kiállított, a forgalmazott eszköz megszerzésére, illetve tartására jogosító engedély birtokában - adható át;

d) *  a megszerzett lőfegyver adatait, valamint a megszerzés időpontját a 12. mellékletben meghatározott átvételi elismervénynek az üzlet bélyegzőlenyomatát is tartalmazó kitöltésével és az engedélyes részére történő átadásával kell igazolni;

e) *  lőszer csak a tartására jogosultnak adható át, a megszerzett, illetve a lőfegyvertartásra jogosító engedélybe bejegyzett lőfegyver kaliberjelének figyelembevételével;

f) *  muzeális fegyver működtetéséhez szükséges lőszerelem (fekete lőpor vagy a gyárilag a fekete lőpor kiváltására készült lőpor) csak sportlövészet folytatása céljából nyilvántartásba vett - a muzeális fegyver sportlövészeti célú használatára, illetve a lőszerelem tartására jogosult - sportegyesület kereskedelmi meghatalmazottja vagy az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosító hatósági engedéllyel rendelkező személy részére értékesíthető;

g) a lőfegyver, lőszer és lőszerelem tartásáról és forgalmazásáról, a forgalmazási tevékenységet engedélyező hatóság által előzetesen hitelesített nyilvántartó könyvet kell vezetni;

h) a nyilvántartásokat naponta le kell zárni és azok adatait a raktárkészlettel naponta egyeztetni kell;

i) *  a házilagos lőszerszereléshez és -újratöltéshez szükséges lőszerelem kizárólag az e tevékenység végzésére jogosító engedéllyel rendelkező természetes személy, valamint a lőszergyártási engedéllyel rendelkező részére értékesíthető;

j) *  lőpor, csappantyú csak eredeti és bontatlan gyári csomagolásban hozható forgalomba; lőpor 1 kg töltőtömeget meghaladó kiszerelésben természetes személy részére nem forgalmazható.

(3) Fegyverjavítási tevékenység esetén

a) a javítási engedéllyel rendelkező a fegyverek és lőszerek vizsgálatára kijelölt szervezet által selejtezésre utalt lőfegyvert a tartásra jogosulttól alkatrésznek megvásárolhatja;

b) az alkatrésznek megvásárolt és a javításra átvett lőfegyverről a 12. számú mellékletben meghatározott átvételi elismervényt kell adni, két példányban, az átvételi elismervényen fel kell tüntetni a vásárlás vagy a javítás tényét;

c) *  a javításra leadott lőfegyver és a fegyvertartási engedély adatait a 9. számú melléklet szerint - a javítási tevékenységet engedélyező hatóság által hitelesített - nyilvántartókönyvben kell vezetni;

d) a c) pontban említett nyilvántartókönyv elkülönített részében nyilvántartást kell vezetni a megvásárolt lőfegyverekről, fődarabokról és azok hasznosításáról;

e) a nyilvántartásokat naponta le kell zárni és azok adatait a raktárkészlettel egyeztetni kell;

f) fegyverellenőrzés és belövés céljára jogosult lőszer megszerzésére és tartására.

(4) A fegyverjavítási engedéllyel rendelkező a javításra átvett lőfegyvert (gáz- és riasztófegyvert) a javítást követően köteles vizsgálatra a fegyverek és lőszerek vizsgálatára kijelölt szervezetnek bemutatni, ha

a) a lőfegyver a szükséges próbajellel, gyártási (azonosítási) számmal és tanúsítvánnyal nincs ellátva;

b) a lőfegyver (gáz- és riasztófegyver) javítása során a fokozott igénybevételnek kitett alkatrészek (zárszerkezet, zártest, cső, csőszerkezet, tok, váz és szán) valamelyikét kicserélték vagy méretét megváltoztatták;

c) a lőfegyver (gáz- és riasztófegyver) javítása során fődarabcsere történt.

16. § *  A fegyverek és lőszerek vizsgálatára kijelölt szervezet az általa balesetveszélyesnek minősített és selejtezésre utalt fegyverekről jegyzőkönyvet készít, amelyet öt napon belül megküld az engedélyező hatóságnak.

17. § *  A gyártási, forgalmazási engedéllyel rendelkező köteles a tevékenység helye szerint illetékes megyei rendőr-főkapitányságnak, a javítási engedéllyel rendelkező a lakóhelye, szervezet esetén a tevékenység helye szerint illetékes rendőrkapitányságnak - Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányságnak - öt napon belül bejelenteni

a) az engedélyben szereplő adatok megváltozását, továbbá

b) az engedélyezett tevékenység teljes vagy részleges, legfeljebb 180 napig tartó felfüggesztését, illetve beszüntetését, valamint a tevékenység felfüggesztést követő újrakezdését.

18. § *  Lőfegyver hatástalanítását a jogszabályban kijelölt szervezet végezheti. A lőfegyver hatástalanításának szabályait a Bizottsági Rendelet határozza meg.

19. § A lőfegyver-kiállítás iránti kérelemnek tartalmaznia kell

a) a kiállítás helyét, időtartamát, a helyiség alaprajzát;

b) a kiállítás szervezéséért felelős személy(ek) természetes személyazonosító adatait;

c) a biztonsági berendezések és a kiállítás őrzésvédelmének leírását;

d) a kiállítandó lőfegyverek azonosító adatait.

20. § (1) Fegyver, lőszer (töltény), lőszerelem, hatástalanított lőfegyver kizárólag az erre a célra szakosodott, nyílt árusítású üzletben vagy a részben e célra szakosodott egyéb üzlet (a továbbiakban együtt: fegyverszaküzlet) megfelelően elkülönített helyiségében, valamint lőfegyver-kiállításon forgalmazható.

(2) A fegyverszaküzletben a fegyvereket, a hatástalanított lőfegyvereket csak az üzlet nyitva tartása alatt, zárt fegyverállványon lehet bemutatni.

(3) Az egyszemélyes kiszolgálással működő fegyverszaküzleteknél távirányítással működtethető elektromos beléptető rendszert kell létrehozni.

(4) A fegyverszaküzletben a fegyverek, a hatástalanított lőfegyverek, lőszerek (töltények) és lőszerelemek tárolására szolgáló helyiséget biztonságosan zárható módon el kell különíteni az eladótértől és az ügyfélteret az eladótértől rögzített kiszolgáló pulttal kell elválasztani.

(5) A fegyverszaküzletet 24 órán keresztül folyamatos figyelést biztosító, telepített rendszerhez kapcsolódó, illetéktelen behatolást érzékelő elektronikus jelzőrendszerrel és ahhoz kapcsolódó külső riasztó egységgel kell ellátni, valamint rejtett kapcsoló vagy távirányító használatával biztosítania kell a pánikriasztás lehetőségét, a nyitva tartás során bekövetkező jogellenes cselekmények jelzése érdekében.

A házilagos lőszerszerelésre és -újratöltésre vonatkozó szabályok * 

20/A. § *  (1) A házilagos lőszerszerelésre és -újratöltésre jogosító - a 14. számú mellékletben meghatározott - engedély kizárólag a lőfegyver, lőszer tartására jogosító engedéllyel rendelkezőnek adható meg, feltéve, hogy a kérelmező a lőszer, valamint a lőszerelem tárolásának e rendeletben meghatározott feltételeivel rendelkezik, illetve e feltételeket biztosítja.

(2) A házilagos lőszerszerelésre és -újratöltésre jogosító engedélyt a 19. számú melléklet szerinti formanyomtatvány benyújtásával kell kérelmezni.

(3) A rendészetért felelős miniszter rendeletében előírt elméleti és jártassági követelmények teljesítését a kérelmező a 23. számú melléklet szerinti vizsgabizonyítvánnyal igazolja, amelyet a vizsga sikeres letételének napján a vizsgabizottság állít ki és ad át a vizsgázónak.

(4) A vizsgabizottság elnökét és egy megfelelő szakismerettel rendelkező tagját a lőfegyverek és lőszerek vizsgálatára kijelölt szervezet vezetője, egy tagját pedig a megyei (budapesti) rendőrfőkapitány jelöli ki.

20/B. § *  (1) A házilagos lőszerszerelésre és -újratöltésre jogosító engedéllyel rendelkező az engedély birtokában jogosult

a) a lőpor és a csappantyú megvásárlására,

b) *  legfeljebb 5 kg össztömegű lőpor és 2000 db csappantyú szállítására, valamint

c) *  az Ftv. 2. § 44. pontjában meghatározott tevékenység végzésére.

(2) Kizárólag az engedélyes lőfegyvertartási engedélyébe bejegyzett lőfegyverhez jogszerűen és rendeltetésszerűen használható kaliberjelű lőszer házilagos szerelése és újratöltése engedélyezett.

(3) A lőszer házilagos szerelése és újratöltése jogosító engedély birtokában sem engedélyezett

a) peremgyújtású lőszer házilagos szerelése és újratöltése,

b) a házilagosan szerelt, illetve újratöltött lőszer forgalmazása és átadása, ide nem értve a lőfegyverek és lőszerek vizsgálatára kijelölt szervezet részére történő átadást, valamint

c) a lőpor és a csappantyú közforgalmú közlekedési eszközön történő szállítása.

(4) A lőszer házilagos szerelése és újratöltése nem végezhető olyan helyiségben, ahol nyílt lánggal üzemelő berendezés található. A lőszer házilagos szerelése és újratöltése során a dohányzás, valamint a nyílt láng használatával vagy szikraképződéssel járó egyéb tevékenység folytatása tilos.

Fegyver, lőszer, lőszerelem megszerzése és tartása

21. § (1) *  E rendelet alapján a 6. §-ban meghatározott követelményeknek megfelelő lőfegyver, lőfegyverfődarab tartása engedélyezhető.

(2) *  Külső formájában automata szerkezetű lőfegyverre hasonlító félautomata lőfegyver csak sportlövészetre és filmgyártási célra engedélyezhető.

22. § Lőfegyver, lőszer tartása munkavégzési célra * 

a) lőfegyver-kereskedő egyéni vállalkozónak, lőszerpróbára;

b) lőtér üzemeltetésére engedéllyel rendelkező egyéni vállalkozónak, a lőtér üzemeltetési engedélyben és a lőtérszabályzatban meghatározott lőfegyverre;

c) igazságügyi fegyverszakértőnek feladatköréhez kapcsolódóan;

d) *  és annak a személynek engedélyezhető, akinek a foglalkozása gyakorlásához a szolgálati lőfegyver tartását törvény írja elő.

23. § (1) *  E rendelet eltérő rendelkezése hiányában sportlövészetre lőfegyver tartása annak a sportolónak engedélyezhető, aki sportlövészet folytatása céljából nyilvántartásba vett sportegyesületnél (a továbbiakban: sportegyesület) leigazolt, az országos sportági szakszövetség által kiadott, érvényes versenyengedéllyel rendelkező minősített sportlövő és rendszeres sporttevékenysége alapján a saját tulajdonú lőfegyver tartását az országos sportági szakszövetség javasolja.

(2) * 

(3) *  Az (1) bekezdés rendelkezésének alkalmazása során minősített sportlövő az, akinek az országos sportági szakszövetség által kiadott minősítése van.

(4) *  Sportlövőnek sportlőfegyver tartása engedélyezhető.

24. § *  Vadászatra a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvényben (a továbbiakban: Vtv.) nem tiltott

a) lőfegyver tartása, illetve

b) elöltöltő fegyver használata

annak a személynek engedélyezhető, aki a Vtv.-ben a vadászati tevékenység gyakorlásához meghatározott személyi feltételként meghatározott követelményeknek megfelel.

25. § (1) *  E rendelet eltérő rendelkezése hiányában önvédelmi célra rövid lőfegyver és lőszer tartása annak engedélyezhető, aki bizonyítja, hogy élete, testi épsége - tűzfegyverrel elhárítható veszélyhelyzet fennállása miatt - fokozott védelmet igényel.

(2) *  Önvédelmi célra kettő darab rövid lőfegyver tartása engedélyezhető.

26. § (1) *  E rendelet eltérő rendelkezésének hiányában

a) a lőfegyver tartására jogosító engedély abban az esetben adható meg, ha a kérelmező

aa) a jogszabályban meghatározottak szerint a lőfegyver biztonságos használatához előírt egészségi alkalmasságát igazolja,

ab) a jogszabályban meghatározottak szerint a lőfegyver tartásához szükséges elméleti ismereteket és gyakorlati jártasságát igazoló vizsgát tesz, és a vizsgabizottság megítélése szerint a lőfegyver biztonságos kezelésére és használatára képes, továbbá

ac) rendelkezik a lőfegyver, lőszer tárolásának az e rendeletben meghatározott feltételeivel;

b) az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosító engedély abban az esetben adható meg, ha a kérelmező

ba) a jogszabályban meghatározottak szerint az elöltöltő fegyver biztonságos használatához előírt egészségi alkalmasságát igazolja,

bb) a jogszabályban meghatározottak szerint az elöltöltő fegyver vadászati célú használatához szükséges elméleti ismereteket és gyakorlati jártasságát igazoló vizsgát tesz, és a vizsgabizottság megítélése szerint az elöltöltő fegyver vadászati célú biztonságos használatára képes, és

bc) rendelkezik a lőszerelem tárolásának az e rendeletben meghatározott feltételeivel.

(2) *  Az (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában, illetve az (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában meghatározott vizsgáért díjat kell fizetni.

(3) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában hosszú lőfegyver tartásához szükséges elméleti és gyakorlati jártasságot igazoló vizsgát az elméleti és gyakorlati részből álló, az Országos Rendőr-főkapitányság által kijelölt vizsgabizottsági tag részvételével tartott Állami Vadászvizsga helyettesíti.

(4) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában a sportlőfegyver tartásához szükséges elméleti és gyakorlati jártasságot igazoló vizsgát a sportlövő versenybírák esetében a Versenybírói Igazolvány, a sportlövő edzők esetében az Edzői Oklevél helyettesíti.

(5) *  E rendelet eltérő rendelkezésének hiányában a rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Országgyűlési Őrség, a büntetés-végrehajtás hivatásos és a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagja számára lőfegyver tartása az (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti feltétel hiányában is engedélyezhető, ha a kérelmező a munkáltatónak a 17. számú melléklet szerinti kérelem megfelelő kitöltése útján megtett nyilatkozata alapján a hivatásos, illetve a katonai szolgálatra egészségi és pszichikai szempontból alkalmas. A hivatásos, illetve a katonai szolgálatra való alkalmatlanság megállapítása esetén a munkáltató - ha a lőfegyvertartás hatóság általi engedélyezéséről hivatalos tudomással bír - köteles e körülményről az engedélyt megadó hatóságot haladéktalanul írásban tájékoztatni.

(6) Az Európai Unió más tagállamában lakóhellyel rendelkező személy részére lőfegyver tartása akkor engedélyezhető, ha a lakóhely szerinti tagállam illetékes hatósága ezzel előzetesen egyetértett.

(7) *  Ha engedélyét az 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján vonták vissza,

a) az (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti vizsga letételére kell kötelezni a lőfegyver tartására, vagy

b) az (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti vizsga letételére kell kötelezni az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára

jogosító engedély megadását kérelmező személyt.

27. § *  Az Ftv. 3/B. § (1) bekezdése szerinti engedély meglétét igazoló hatósági igazolványt az 1. számú melléklet vagy - az Ftv. 3/B. § (2) bekezdésében meghatározott szervezet esetén - a 20. számú melléklet, az Ftv. 3/B. § (3) bekezdés szerinti engedély meglétét igazoló hatósági igazolványt a 2. számú melléklet szerint kell kiállítani.

28. § *  (1) *  Lőfegyver, lőszer tartása jogi személynek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek - az Ftv.-ben, valamint a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - nem engedélyezhető.

(2) Lőfegyver, lőszer tartása az alábbi szervezeteknek engedélyezhető: * 

a) hosszú lőfegyverre az erdő- és vadgazdálkodással, vadászattal, vadkereskedelemmel, erdészettel, természetvédelemmel foglalkozó gazdálkodó szervezet, közigazgatási szerv, egyesület, egyesületek megyei és országos szövetsége, a hivatásos és sportvadászok kamaraként működő köztestülete, tudományos kutatóintézet, felsőoktatási intézmény, nevelési-oktatási intézmény, ha bizonyítja, hogy feladatainak ellátásához szükséges a lőfegyver,

b) *  sportlőfegyverre a sportegyesület, ha az országos sportági szakszövetség a szövetségi tagságot igazolja,

c) sportlövészetre, illetve lövészeti oktatásra az a szervezet, amely az adott típusú és kaliberjelű lőfegyverre kiadott lőtér-üzemeltetési engedéllyel, valamint lőtérszabályzattal rendelkezik,

d) a polgári célra felhasználható lőfegyverek, lőszerek és hatástalanított lőfegyverek vizsgálatára, valamint lőfegyverek és lőszerek hatástalanítására jogosult szervezet, feladatai ellátására,

e) igazságügyi fegyverszakértői vizsgálati tevékenységet folytató szervezet, valamint muzeális intézmény a feladatköréhez kapcsolódóan,

f) lőszerpróbára az a szervezet, amely lőszer gyártására jogosító engedéllyel rendelkezik,

g) rövid lőfegyverre az a szervezet, amely a saját vagy mások vagyonát hivatásszerűen őrzi, mások életét, testi épségét hivatásszerűen védi, ha bizonyítja, hogy feladatainak ellátásához szükséges a lőfegyver,

h) *  filmgyártási célra az a gazdálkodó szervezet, amelynek - illetve közvetlen jogelődjének - tevékenységi köre legalább tíz éve kiterjed a filmes fegyvertechnikai és pirotechnikai szolgáltatás nyújtására, feltéve, hogy rendelkezik a lőfegyver gyártására feljogosított taggal, illetve alkalmazottal.

(3) *  Igazságügyi fegyverszakértői vizsgálati tevékenységet folytató és lőszergyártási engedéllyel rendelkező szervezetnek, valamint muzeális intézménynek - feladatkörére tekintettel - „A” kategóriába tartozó lőszer és automata lőfegyver, valamint hangtompító tartása is engedélyezhető.

(4) *  Filmgyártási célra „A” kategóriába tartozó tűzfegyver tartása is engedélyezhető, ha a kérelmező rendelkezik a lőfegyver vagy színházi fegyver gyártására, illetve javítására jogosító engedéllyel, valamint teljesíti az „A” kategóriába tartozó tűzfegyverek és lőszereik tárolásának e rendeletben meghatározott feltételeit.

29. § *  Lőfegyver, lőszer tartására jogosító engedély a 28. § (2) bekezdésében meghatározott szervezet részére csak akkor adható, ha a kérelmező szervezetnél a lőfegyverek, lőszerek kezelésével (tárolásával, kiadásával, visszavételével) megbízott személy rendelkezik a 26. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában meghatározott feltételekkel és a szervezet Magyarország területén a lőfegyver, lőszer tárolásának e rendeletben meghatározott feltételeivel rendelkezik.

30. § (1) *  Muzeális fegyver sportlövészeti célú használata csak sportegyesületnek engedélyezhető.

(2) Muzeális fegyver akkor használható sportlövészetre, ha biztonságos működését a fegyverek és lőszerek bevizsgálására kijelölt szervezet tanúsítja.

(3) Muzeális fegyvert sportlövészetre csak sportegyesület tagja használhat.

(4) Muzeális fegyver önvédelmi célra nem viselhető.

30/A. § *  (1) Elöltöltő fegyver vadászati célú használata csak természetes személy számára engedélyezhető.

(2) Az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosító hatósági engedéllyel rendelkező az engedély birtokában jogosult

a) a fekete lőpor, illetve a gyárilag a fekete lőpor kiváltására készült lőpor, továbbá a csappantyú megvásárlására, valamint

b) legfeljebb 5 kg össztömegű fekete lőpor, illetve gyárilag a fekete lőpor kiváltására készült lőpor, továbbá legfeljebb 2000 db csappantyú birtoklására és szállítására.

(3) Elöltöltő fegyver akkor használható vadászatra, ha biztonságos működését a fegyverek és lőszerek bevizsgálására kijelölt szervezet tanúsítja.

(4) Az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosító engedéllyel rendelkező személy a fegyver használatakor köteles az engedélyt magánál tartani.

31. § *  Színházi fegyver színházak, színpadi és egyéb előadások megtartásával foglalkozó vagy filmforgatásban közreműködő gazdálkodó szervezetnek és hagyományőrző egyesületnek engedélyezhető, feltéve, hogy megfelel a 22. számú mellékletben meghatározott műszaki követelményeknek.

32. § *  (1) *  A (2) bekezdésben meghatározott kivétellel az Ftv. 3. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában meghatározott engedély, a gáz- és riasztófegyver viselésére jogosító engedély, a muzeális fegyver sportlövészeti célú használatára jogosító engedély, az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosító engedély, illetve a házilagos lőszerszerelésre és -újratöltésre jogosító engedély visszavonásig hatályos. A házilagos lőszerszerelésre és -újratöltésre jogosító engedélyt - valamint az engedély meglétét igazoló hatósági igazolványt - a rendőrség az Ftv. 3. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában meghatározott engedély visszavonásával egyidejűleg visszavonja.

(2) Az önvédelmi célú lőfegyver, valamint a 28. § (2) bekezdés g) pontjában megjelölt szervezet által az ott meghatározott lőfegyver tartására jogosító engedély öt évig hatályos, hatályossága kérelemre alkalmanként további öt évre meghosszabbítható, ha az engedély kiadására vonatkozó feltételek - azok ismételt vizsgálata alapján - biztosítottak, és a kérelmező az engedély meghosszabbítását legalább harminc nappal a hatályossága lejártát megelőzően kérelmezi. A feltételek ismételt vizsgálata a lőfegyver tartásához szükséges elméleti és gyakorlati jártasságot igazoló vizsga megismétlésére nem terjed ki.

(3) *  Az engedéllyel rendelkező az Ftv. 3. § (2) vagy (3) bekezdése alapján megszerzett eszközt - a lőfegyverhez tartozó lőszer kivételével - az engedélybe történő bejegyzés céljából nyolc napon belül köteles bemutatni a tartásának engedélyezésére jogosult rendőri szervnek.

33. § (1) *  A fegyver tartására vagy használatára jogosító engedély megadására irányuló kérelmet természetes személy esetén a 17. számú melléklettel, szervezet esetén a 18. számú melléklettel rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani.

(2) * 

34. § *  (1) A lőfegyver tartására jogosító engedély, valamint az ennek meglétét igazoló hatósági igazolvány tartalmazza * 

a) az igazolvány birtokosának természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét;

b) *  az engedélyes által jogszerűen tartott lőfegyver(ek) azonosító adatait és a bejegyzés keltét;

c) *  a lőfegyvertartási célt;

d) a lőfegyvertartáshoz szükséges egészségi alkalmasság igazolására szolgáló bejegyzéseket;

e) *  a lőfegyvernek az engedélyes lakóhelyétől eltérő helyen történő tárolása esetén a tárolóhely címét.

(2) A lőfegyver önvédelmi célú tartására vonatkozó engedély meglétének igazolására - az (1) bekezdésben meghatározott tartalommal - külön hatósági igazolványt kell kiállítani.

35. § *  (1) *  A szervezet részére kiadott lőfegyvertartási engedélyben fel kell tüntetni azokat a személyeket, alkalmazottakat (a továbbiakban együtt: alkalmazott), akik a fegyver kezelését (tárolás, kiadás, visszavétel) végzik, a fegyvert használhatják.

(2) Az (1) bekezdés szerinti engedély meglétét igazoló hatósági igazolványt a 20. számú melléklet szerint kell kiállítani.

(3) *  A szervezet vezetője köteles

a) gondoskodni a lőfegyver használatára jogosult alkalmazottak rendszeres, de évente legalább négy alkalommal történő lőkiképzéséről, valamint

b) az a) pont szerinti lőkiképzésen való részvételt igazoló dokumentumot kiállítani és a kiállításától számított nyolc napon belül a lőfegyvertartási engedélyt megadó hatóságnak megküldeni.

(4) *  A lőfegyver tartására jogosult szervezet az engedélyben meghatározott lőfegyverek hollétéről és mozgásáról (tárolásáról, kiadásáról, visszavételéről) a lőfegyvertartási engedélyt megadó hatóság által előzetesen hitelesített nyilvántartókönyvet köteles vezetni, amelyben a lőfegyver kiadásakor, illetve visszavételekor fel kell jegyezni

a) a lőfegyver gyártóját,

b) a lőfegyver gyártási számát,

c) a lőfegyver kaliberjelét,

d) a lőfegyverhez tartozó lőszer kaliberjelét és mennyiségét,

e) a lőfegyver tartására jogosító engedély meglétét igazoló hatósági igazolvány számát,

f) a lőfegyver kiadásának és visszavételének pontos dátumát az óra és a perc megjelölésével,

g) a lőfegyvert kiadó, visszavevő személy nevét és aláírását, valamint

h) a kiadott lőfegyvert átvevő személy nevét és aláírását.

(5) *  A lőfegyver tartására jogosult szervezetnek a nyilvántartókönyvet a működése során mindvégig meg kell őriznie és a szervezet megszűnését, illetve a működése megszüntetését követően nyolc napon belül át kell adnia az engedélyt megadó hatóságnak.

35/A. § *  (1) A muzeális fegyver sportlövészeti célú használatára jogosító engedély tartalmazza a sportegyesület

a) nevét, címét, bírósági bejegyzésének számát,

b) vezető tisztségviselőjének természetes személyazonosító adatait,

c) lőszerelem megszerzésére, kezelésére feljogosított alkalmazottainak természetes személyazonosító adatait, valamint

d) számára engedélyezhető lőszerelemek mennyiségét és a tárolásukra szolgáló tárolóhely címét.

(2) Az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosító engedély tartalmazza

a) a jogosult természetes személyazonosító adatait és lakóhelyét, valamint

b) az elöltöltő fegyver rendeltetésszerű működtetéséhez szükséges lőszerelemeknek a jogosult lakóhelyétől eltérő helyen történő tárolása esetén a tárolóhely címét.

Kárt okozó vad elejtése

36. § *  (1) *  Lakott területen a kárt okozó vad elejtéséhez - közegészségügyi, illetve közbiztonsági okból, illetve a köz- és magántulajdon súlyos károsodástól való megóvása érdekében - az elejtés helye szerint illetékes rendőrkapitányság, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területén a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság engedélye szükséges.

(2) Az (1) bekezdés szerinti engedély kiadása iránti kérelemnek tartalmaznia kell

a) az elejtést irányító és a résztvevő természetes személyazonosító adatait, a fegyvertartási engedély adatait,

b) az elejtés pontos helyét, idejét, és

c) a biztonsági intézkedéseket, a lakosság tájékoztatásának módját.

(3) Az érintett helyi önkormányzatot, valamint a területileg illetékes vadászatra jogosult szervet az (1) bekezdés szerinti engedély kiadásáról haladéktalanul tájékoztatni kell.

Lőfegyver, lőszer átadása, átengedése

37. § (1) *  Lőfegyver, lőszer - e rendelet eltérő rendelkezése hiányában - lőfegyver-kereskedőnek, a fegyver és lőszer vizsgálatára kijelölt szervezetnek és annak adható át, aki az átadott lőfegyvertartási céljának és jellegének megfelelő lőfegyver tartására jogosító engedéllyel rendelkezik.

(2) *  A kereskedelemért felelős miniszter rendeletében a fegyver és lőszer vizsgálatára kijelölt szervezet, valamint a lőfegyver-kereskedő részére történő átadás kivételével a lőfegyver átadását - az átadás várható időtartamának megjelölésével - legkésőbb az átadást megelőző napon kiállított teljes bizonyítóerejű magánokiratba kell foglalni, amelyet az átadott fegyver vonatkozásában az átadó részére kiadott engedély hatályosságának teljes időtartama alatt meg kell őrizni.

(3) Vadászlőfegyver és a hozzá tartozó lőszer vadászatra vadászlőfegyver tartására jogosultnak átengedhető.

(4) Sportlőfegyver és a hozzá tartozó lőszer sportlövészetre sportlőfegyver tartására jogosultnak átengedhető.

(5) *  A lőtér üzemeltetője lőfegyverét, lőszerét a lőtéren átengedheti lőgyakorlatot is magába foglaló szakképzésben résztvevő személynek és annak a tizennyolcadik életévét betöltött személynek, aki a lőfegyvertartás hatósági engedélyezésének feltételeként előírt tanfolyamon, lőgyakorlaton vesz részt.

(6) *  A sportegyesület a lőfegyverét és a lőszerét

a) átengedheti

aa) a tizennegyedik életévét betöltött, versenyengedéllyel vagy rajtengedéllyel rendelkező sportolójának - a tizennyolcadik életév betöltéséig az ab) alpontban vagy a b) pontban meghatározott személyek valamelyikének folyamatos felügyelete mellett - a sporttevékenység (edzés, verseny) végzésének időtartamára, továbbá

ab) a tizennyolcadik életévét betöltött tagjának az edzés időtartamára, valamint

b) átadhatja a tizennyolcadik életévét betöltött, versenyengedéllyel vagy rajtengedéllyel rendelkező sportolójának a lőfegyver és a lőszer tárolásának helye és a sporttevékenység (edzés, verseny) végzésének helyszíne közötti közvetlen szállítás időtartamára.

(7) *  A 28. § (2) bekezdésében meghatározott szervezet lőfegyverét, lőszerét a 35. § (1) bekezdése szerinti engedélyben feltüntetett, a vele írásban foglalt szerződés alapján munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévő, a lőfegyver tartásához szükséges - e rendeletben meghatározott - feltételekkel rendelkező személynek, a szerződésben meghatározott feladat tényleges ellátásának időtartamára átadhatja.

(8) *  Filmgyártási célú lőfegyver olyan, a filmforgatásban szerződés alapján közvetlenül közreműködő személynek engedhető át, aki részt vett a filmgyártási célú lőfegyvert tartó szervezet által végzett biztonsági oktatáson, ezt aláírásával igazolta és az oktatottak elsajátításáról a lőfegyvert átengedő személy meggyőződött. A biztonsági oktatáson való részvételt igazoló dokumentumot a filmgyártási célú lőfegyver tartására jogosult szervezet az engedély hatályosságának tartama alatt mindvégig köteles megőrizni. A fegyver átengedéséért, visszavételéért és biztonságos műszaki állapotáért a filmgyártási célú lőfegyvert tartó szervezet gyártásra jogosító hatósági engedéllyel rendelkező tagja felel.

(9) *  Kizárólag olyan filmgyártási célú lőfegyver engedhető át, amelynek csövébe a hozzá való lőszer betöltését akadályozó gátat vagy a fegyver űrméretének megfelelő lövedék kilövését megakadályozó szűkítést szereltek.

(10) *  Filmgyártási célú lőfegyver filmforgatás helyszínén viselhető és használható.

(11) *  Az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosító hatósági engedéllyel rendelkező az engedély birtokában az elöltöltő fegyvert vadászat céljára - a (13) bekezdésben foglaltakra figyelemmel -

a) a magyar hatóság által megadott ugyanilyen engedéllyel vagy

b) a vadászati engedéllyel

rendelkező személynek átengedheti.

(12) *  Az elöltöltő fegyver működtetéséhez szükséges lőszerelemet (fekete lőport vagy az annak kiváltására gyártott lőport, csappantyút) a tartására jogosult - a (13) bekezdésben foglaltakra figyelemmel -

a) a vadászaton történő részvétel feltételeként a biztonságos fegyverhasználat elsajátítása és ellenőrzése érdekében előírt felkészítő képzésen részt vevő,

b) a vadászati engedéllyel rendelkező vagy

c) az ugyanezen eszközök tartására egyébként jogosult

személynek átadhatja.

(13) *  Vadászat céljára az elöltöltő fegyver, valamint a működtetéséhez szükséges lőszerelem (fekete lőpor vagy az annak kiváltására gyártott lőpor, csappantyú) a Vtv. 62. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott - a (11) bekezdés a) pontja, illetve a (12) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti körbe nem tartozó - személynek abban az esetben engedhető, illetve adható át, ha előzőleg a bérvadászati szerződésben megjelölt vagy a vendégvadászati meghívást adó jogosult által szervezett és az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosító engedéllyel rendelkező személy által megtartott, az elöltöltő fegyverek kezelésére vonatkozó speciális balesetvédelmi oktatásban részesült és ezt aláírásával igazolja.

A fegyverek tartására vonatkozó szabályok

38. § (1) A lőfegyvert, gáz- és riasztófegyvert tartó személy * 

a) *  lakott területen, közterületen, nyilvános helyen, közforgalmú közlekedési eszközön - az (1a)-(1b) bekezdésben meghatározott kivétellel, illetve jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - hosszú lőfegyverét csak ürítve, tokban, rövid lőfegyverét, gáz- és riasztófegyverét üres tárral - kivéve, ha a tár kiürítését a gáz- és riasztófegyver adott típusának gyártási sajátosságai nem teszik lehetővé -, a fegyver és a lőszer (töltény) elkülönített csomagolásával, zárt dobozban vagy egyéb zárt tárolóeszközben szállíthatja, amelynek során köteles megtenni minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a lőfegyverhez, a gáz- és riasztófegyverhez, illetve a lőszerhez illetéktelen személy ne férhessen hozzá;

b) *  lakott területen, közterületen, nyilvános helyen, közforgalmú közlekedési eszközön önvédelemre, személy- és vagyonvédelemre engedélyezett rövid lőfegyverét, viselési engedély esetén gáz- és riasztófegyverét betárazva, a véletlen elsülés ellen biztosítva, - a személy- és vagyonvédelemre engedélyezett rövid lőfegyver kivételével - rejtve viselheti;

c) *  fegyverét nem viselheti és nem használhatja szeszes italtól befolyásolt állapotban, illetve, ha szervezetében kábítószer, illetve pszichotróp anyag van;

d) a fegyverét kizárólag ürített állapotban, olyan helyen tisztíthatja, ahol más személy életét és testi épségét nem veszélyezteti;

e) *  a lőfegyver szállításakor, viselésekor és használatakor köteles a lőfegyvertartási engedély meglétét igazoló hatósági igazolványt, illetve gáz- és riasztófegyver viselésekor a fegyvertartási engedély meglétét igazoló hatósági igazolványt magánál tartani;

f) *  köteles az engedély kiadására irányuló kérelemben szereplő adatok és a lőfegyvertároló-hely megváltozását nyolc napon belül a lakóhely szerint illetékes rendőrkapitányságnak bejelenteni;

g) *  köteles lőfegyverét, illetve a színházi fegyvert a lőfegyverek és lőszerek vizsgálatára kijelölt szervezetnek bemutatni és a lőfegyver vizsgálatát elvégeztetni a 15. § (4) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott javítást, fődarabcserét követően, továbbá a fegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek lőszereinek vizsgálatáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott esetekben, az ott megállapított időközönként;

h) * 

i) nagy teljesítményű acélsörétes lőszert csak olyan sörétes puskából lőhet ki, amelyet acélsörétes lőszer használatára bevizsgáltak és a bevizsgálás a lőfegyveren jelölve van;

j) *  lőfegyverét, gáz- és riasztófegyverét nem használhatja

     ja) - a vadász- és sportlőfegyver kivételével - az annak vizsgálatáról kiállított tanúsítványban megadott idő lejárta után
            a próbajel érvényesítéséig,

     jb) - a próbajel érvénytelenítése esetén;

k) *  ha lőfegyverét vagy az Ftv. 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti engedélyben meghatározott gáz- és riasztófegyverét eladta, az annak átvételéről kapott elismervényt vagy az eladás tényét igazoló egyéb okiratot köteles - a lőfegyvertartási engedéllyel és az ennek meglétét igazoló hatósági igazolvánnyal, illetve a gáz- és riasztófegyver viselésére jogosító engedéllyel együtt - az azt kiállító rendőri szervnek nyolc napon belül bemutatni;

l) *  munkavégzési célú lőfegyverét, a lőfegyver tartásához szükséges alkalmazási feltétel, munkakör megszűnését követő öt napon belül az engedélyező hatóságnak köteles beszolgáltatni;

m) *  az Ftv. 3. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában meghatározott engedély birtokában jogosult a forgalmazótól vagy hatályos lőfegyvertartási engedéllyel rendelkezőtől lőfegyvert vásárolni.

(1a) *  A hivatásos vadász feladatának ellátása során szolgálati vadász- és maroklőfegyverét a működési területén belül - a település közigazgatási belterületén, valamint a közforgalmú közlekedési eszközön történő szállítás kivételével - ürítetlen állapotban, illetve a tokban történő tartást mellőzve szállíthatja.

(1b) *  A vadászat során a vadászlőfegyver tartására jogosult vadászlőfegyverét kizárólag a vadászterületen belül - a település közigazgatási belterületén, valamint a közforgalmú közlekedési eszközön történő szállítás kivételével - ürítve, a tokban történő tartást mellőzve szállíthatja.

(2) Szervezet esetén az (1) bekezdés f)-l) pontjában foglaltak végrehajtásáért a szervezet vezetője felelős.

(3) *  Az önvédelmi célú lőfegyver tartására engedéllyel rendelkező személy köteles évente legalább egy alkalommal lőgyakorlaton részt venni, és a lőtérnapló alapján kiállított igazolást nyolc napon belül a lakóhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságnak leadni.

(4) A fegyver az engedélyezett célra, valamint lőtéren lőgyakorlatra használható.

(5) *  Az a személy vagy szervezet, aki vagy amely a lőfegyvertartásra jogosító engedéllyel rendelkezik, lőfegyverének, valamint engedélyének, illetve az ennek meglétét igazoló hatósági igazolványának elvesztését vagy eltulajdonítását köteles az elvesztés, illetve az eltulajdonítás helye vagy a lakóhelye, illetve a tevékenységének helye szerint illetékes rendőrkapitányságon haladéktalanul bejelenteni. Az a személy, aki gáz- és riasztófegyver önvédelmi célú viselésére jogosító engedéllyel rendelkezik, engedélyének, illetve az ennek meglétét igazoló hatósági igazolványának elvesztését vagy eltulajdonítását köteles az elvesztés, illetve az eltulajdonítás helye vagy a lakóhelye szerint illetékes rendőrkapitányságon haladéktalanul bejelenteni.

(6) *  Az elveszett vagy eltulajdonított lőfegyver, illetve tartási engedély körözését az engedély kiadására feladat- és hatáskörrel rendelkező rendőri szerv rendeli el.

38/A. § *  A 37. § (6) bekezdés b) pontja szerinti szállítás esetén

a) a 38. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezést is megfelelően alkalmazni kell, valamint

b) a szállítás jogszerű voltát a lőfegyvert, lőszert saját jogon tartó által kiállított - a szállítás jogcímére is kiterjedő - igazolás igazolja, amelyet a szállító a szállítás során mindvégig köteles magánál tartani.

39. § (1) A kizárólag 7,5 joule vagy ennél kisebb csőtorkolati energiájú tűzfegyvert, a légfegyvert, a festéklövő fegyvert, gáz- és riasztófegyvert a hozzá tartozó lövedékektől, tölténytől elkülönítve, jól zárható helyen úgy kell tárolni, hogy ahhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.

(2) A kizárólag 7,5 joule vagy ennél kisebb csőtorkolati energiájú tűzfegyveren, a légfegyveren, a festéklövő fegyveren, a gáz- és riasztófegyveren olyan változtatás nem végezhető, amely annak csőtorkolati teljesítményét megnövelné, illetve azt a fegyver jellegének megváltoztatásával lőfegyverré alakítaná át.

(3) A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy csak cselekvőképes, nagykorú személy felügyelete mellett használhat festéklövő fegyvert, légfegyvert.

(4) A kizárólag 7,5 joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú tűzfegyver, festéklövő fegyver, légfegyver lőtéren (pincelőtéren, szobai lőtéren), céllövöldében, bekerített magánterületen, a fegyver használatára vonatkozó biztonsági előírások betartása mellett, kizárólag sportlövészetre vagy céllövészetre használható.

(5) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a kizárólag 7,5 joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú légfegyver, számszeríj, szigonypuska közterületen, nyilvános helyen - ideértve az ott lévő járművek belső tereit is -, közforgalmú közlekedési eszközön csak zárt tárolóeszközben birtokolható (szállítható).

40. § (1) Színházi fegyver színpadon vagy egyéb előadás, illetve filmforgatás vagy hagyományőrző bemutató helyszínén viselhető és használható.

(2) *  Színházi fegyver csak az előadás, a filmforgatás vagy a hagyományőrző bemutató időtartamára, az előadásban, a filmforgatásban, illetve a bemutatón közreműködő személynek adható át.

(3) A színházi fegyvert a hozzá tartozó tölténytől elkülönítetten, jól zárható helyen kell tárolni.

41. § (1) *  Számszeríj kizárólag sportíjászatra, az e célra kijelölt helyen viselhető és használható a terület kezelőjének hozzájárulásával és a lőtérre vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása mellett.

(2) Szigonypuska csak tudományos vagy állategészségügyi célra használható.

A lőfegyver, lőszer, lőszerelem tárolása

42. § *  (1) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában

a) a lőfegyvert a tartására jogosult személy által állandóan lakott vagy rendszeresen, illetve alkalmanként visszatérő módon látogatott lakásban - szervezet esetén őrzött, vagy riasztó berendezéssel védett épületben - ürített állapotban, a számottevő mértékű külső erőhatásnak is ellenálló anyagból készült és biztonsági zárral ellátott szekrényben, illetéktelen személyektől elzárva kell tárolni,

b) rövid lőfegyvert az a) pontban meghatározott egyéb feltételek betartása mellett, falhoz, padlóhoz vagy szekrényhez rögzített, a számottevő mértékű külső erőhatásnak is ellenálló anyagból készült és biztonsági zárral ellátott dobozban is lehet tárolni,

c) a lőszert a lőfegyvertől elkülönítve, a számottevő mértékű külső erőhatásnak is ellenálló anyagból készült és biztonsági zárral ellátott szekrényben vagy falhoz, padlóhoz, szekrényhez rögzített, a számottevő mértékű külső erőhatásnak is ellenálló anyagból készült és biztonsági zárral ellátott dobozban, illetéktelen személyektől elzárva kell tárolni.

(2) A tárolásra szolgáló helyiség nyílászáróit acélráccsal vagy ultraerős biztonsági fóliával kell ellátni, valamint a tárolóhelyet őrszemélyzettel kell őrizni vagy távfelügyeleti rendszerbe bekötött elektronikus riasztóberendezéssel kell ellátni

a) „A” kategóriába tartozó lőfegyver,

b) 10 darabot meghaladó számú lőfegyver, illetve 1000 darabot meghaladó számú lőszer, vagy

c) lőfegyvernek vagy lőszernek a 28. § (2) bekezdés b) vagy c) pontja alapján kiadott engedéllyel rendelkező szervezet által történő

tárolása esetén.

(3) *  A lőfegyver és a hozzá tartozó lőszer a tartásukra jogosult személy folyamatos jelenléte esetén elzárás, illetve elkülönítés nélkül is tárolható, aminek során a tartásra jogosult személy köteles megtenni az illetéktelen hozzáférés megelőzése, illetve megakadályozása érdekében az adott helyzetben szükséges intézkedéseket.

43. § (1) *  Lőszerelemet eredeti gyári csomagolásában, ablakkal rendelkező helyiségben, a számottevő mértékű külső erőhatásnak is ellenálló anyagból készült és biztonsági zárral ellátott szekrényben vagy lefújó nyílásokkal ellátott lemezszekrényben úgy kell tárolni, hogy ahhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá.

(2) *  Fekete lőpor és füstnélküli lőpor nem tárolható egy szekrényben. A csappantyút a lőportól egy fémlemezből készült elválasztóval el kell különíteni.

(3) *  Lőszerelemek tárolószekrényében kizárólag lőport és csappantyút lehet tartani. A lakás céljára szolgáló épületen belül lőszerelemek számára kialakított tárolóhelyen - az e rendelet eltérő rendelkezésén alapuló hatósági engedély hiányában - nem tartható 2 kg össztömegnél nagyobb mennyiségű lőpor és 5000 darabot meghaladó számú csappantyú. A nem lakás céljára szolgáló épületen belül lőszerelemek számára kialakított tárolóhelyen - az e rendelet eltérő rendelkezésén alapuló hatósági engedély hiányában - nem tartható 10 kg össztömegnél nagyobb mennyiségű lőpor és 25 000 darabot meghaladó számú csappantyú.

(3a) *  A lőszerelem gyártására, javítására, forgalmazására jogosult számára - kérelmére - a (3) bekezdésben meghatározott mennyiségi korlátot meghaladó mennyiségű lőpor, illetve csappantyú tárolása is engedélyezhető, ha bizonyítja, hogy tevékenysége ezt indokolja.

(4) Lőpor és csappantyú tárolására szolgáló helyiségben nem lehet nyílt lánggal üzemelő berendezés, tilos a dohányzás és nyílt láng használata.

(5) *  A lőfegyver-kereskedő lőszer (lőszerelem) tárolóhelyének engedélyezésére irányuló eljárásban hozott döntéséről a hatóság tájékoztatja az illetékes megyei, fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóságot.

44. § *  (1) A 28. § (2) bekezdés b) vagy c) pontja alapján kiadott engedéllyel rendelkező szervezet és a sportlövő írásbeli megállapodása esetén e szervezet tárolja a sportlövő sportlőfegyverét és a hozzá tartozó lőszert.

(2) *  A sportlövő köteles sportlőfegyverének és a hozzá tartozó lőszernek tárolás céljából történő átadását vagy a tárolás helyének megváltozását - a lőfegyver Ftv. szerinti adatait, a lőszer azonosítását lehetővé tevő adatokat, a tárolás helyét és várható időtartamát tartalmazó, a tárolást végző szervezet által kiállított igazolás benyújtásával - az átadástól vagy a tárolás helyének megváltozásától számított nyolc napon belül a tárolás helye szerint illetékes rendőrkapitányságnak írásban bejelenteni.

(3) A (2) bekezdés szerinti bejelentésről a tárolás helye szerint illetékes rendőrkapitányság a tárolást végző, (1) bekezdés szerinti szervezet és a sportlövő részére igazolást ad ki.

(4) A tárolást végző, (1) bekezdés szerinti szervezet - a lőfegyver Ftv. szerinti adatait és a lőszer azonosítását lehetővé tevő adatokat tartalmazó - naprakész nyilvántartást vezet az általa tárolt lőfegyverről, lőszerről.

(5) *  A sportlövő köteles sportlőfegyverének és a hozzá tartozó lőszernek a (2) bekezdés szerinti átadását követő visszavételét - a visszavétel időpontjának megjelölésével - a visszavételtől számított nyolc napon belül a tárolás helye szerint illetékes rendőrkapitányságnak írásban bejelenteni.

44/A. § *  (1) Aki az engedéllyel tartott lőfegyver, lőszer vagy lőszerelem tárolásának e rendeletben meghatározott feltételeit átmenetileg nem tudja biztosítani, a lőfegyver, lőszer vagy lőszerelem rendőrségi tárolását kezdeményezheti a rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenységéről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint.

(2) A lőfegyver, lőszer vagy lőszerelem rendőrségi tárolásának időtartama legfeljebb 180 nap.

(3) *  Ha a (2) bekezdés szerinti időtartam lejártát követő nyolc napon belül a lőfegyver, lőszer vagy lőszerelem visszavételére nem kerül sor, az engedélyt, valamint az európai lőfegyvertartási engedélyt vissza kell vonni.

Lőfegyver, lőszer, színházi fegyver kivitele, behozatala, átszállítása * 

45. § *  E rendelet eltérő rendelkezése hiányában lőfegyver, lőszer, színházi fegyver kivitelére, behozatalára, átszállítására engedélyt az kaphat, aki (amely) annak gyártására javítására, forgalmazására vagy tartására jogosító engedéllyel rendelkezik.

45/A. § *  A 258/2012/EU rendelet I. MELLÉKLETÉBEN meghatározott eszköz kereskedelmi célból az Európai Unió vámterületéről történő kiviteléhez a 258/2012/EU rendelet II. MELLÉKLETÉBEN meghatározott kiviteli engedély szükséges. A kiviteli engedély abban az esetben adható meg, ha megállapítható, hogy ennek a 258/2012/EU rendeletben meghatározott feltételei a kérelemhez a kérelmező által mellékelt - a 24. számú melléklet II. pontjában meghatározott - okiratok alapján fennállnak.

45/B. § *  Az Ftv. 3. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott eszköznek az Európai Unió vámhatárát Magyarország területén keresztül átlépő kereskedelmi célú szállítása esetén a határátlépés tényleges megtörténtét a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak a behozatal, illetve a kivitel helye szerint illetékes vámszerve az engedélyen bélyegzőlenyomattal és aláírással igazolja.

46. § (1) *  Külföldi állam belső joga szerint védetté nyilvánított személy vagy nemzetközi szervezet tisztségviselője, illetve védelmét ellátó biztonsági személyzet tagja lőfegyverének és lőszerének behozatalát, kivitelét, az ország területén való átszállítását - a külpolitikáért felelős miniszter véleményének kikérésével - az Országos Rendőr-főkapitányság engedélyezi.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti engedély meglétét igazoló hatósági igazolványt a 15. számú melléklet szerint kell kiállítani. Az engedély kiadása, illetve az ennek meglétét igazoló hatósági igazolvány kiállítása viszonosság esetén díjmentes.

(3) *  A (2) bekezdés szerinti lőfegyver (lőszer) kísérő igazolvány hatályossága alatt a lőfegyver, lőszer tartására és viselésére és kivitelére is jogosít.

47. § (1) *  Az a személy vagy szervezet, aki (amely) az Ftv. 3. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában meghatározott engedéllyel rendelkezik, jogosult annak hatályossága alatt az engedélyben szereplő lőfegyver, lőfegyverdarab, lőfegyvernek minősülő légfegyver, színházi fegyver, lőszer, lőszerelem, színházi fegyver, illetve hangtompító behozatalára. Az Európai Unióhoz nem tartozó államból történő behozatal esetén ennek tényét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal területileg illetékes vámszerve az engedélyen bélyegzőlenyomattal és aláírással igazolja.

(2) *  Ha a 45. §-ban meghatározott engedéllyel nem rendelkező személy vagy szervezet lőfegyvert, lőszert, színházi fegyvert akar Magyarország területéről kivinni vagy azon átszállítani, az ehhez szükséges engedély megszerzéséhez köteles igazolni, hogy a lakóhelye (székhelye vagy telephelye) szerinti államban jogosult a lőfegyver, lőszer, színházi fegyver gyártására, javítására, forgalmazására, kiállítására, megszerzésére vagy tartására.

(3) A (2) bekezdésben említett jogosultságot nem kell igazolni

a) *  azoknak a külföldön bejegyzett sportegyesületeknek (sportszervezeteknek), amelyek sportlövő versenyre hoznak be lőfegyvert vagy lőszert;

b) arra a lőfegyverre és lőszerre, amelyet a lőfegyver, lőszer szállítására engedéllyel rendelkező hajó vagy légiközlekedési eszköz fedélzetén szállítanak, ha az nem hagyja el a fedélzetet, illetve a kikötő tranzitterületét.

48. § (1) A vadászlőfegyver, valamint a sportlőfegyver jogszerű tartását az e rendelet alapján kiadott fegyvertartási engedéllyel nem rendelkező személy a lakóhelye szerinti államban kiadott fegyvertartási engedéllyel, tűzfegyver esetén európai lőfegyvertartási engedéllyel igazolhatja. A „B” kategóriájú, vadászatra szolgáló tűzfegyver, valamint a 7,5 joule csőtorkolati energia feletti légfegyver behozatalához és tartásához a vadászat, illetve a sportverseny helye szerint illetékes rendőrkapitányság engedélye is szükséges.

(2) *  Az a személy, aki európai lőfegyvertartási engedéllyel rendelkezik, jogosult az abba bejegyzett „C” és „D” kategóriába tartozó tűzfegyverét, a hozzá tartozó lőszerrel együtt vadászatra, a Magyarországon jogszerűen tartható sportlőfegyverét sportlövő versenyre behozni, kivinni, illetve az ország területén átszállítani.

(3) *  Az európai lőfegyvertartási engedélybe bejegyzett „B”, „C” vagy „D” kategóriájú tűzfegyver és a hozzá tartozó lőszer önvédelmi célra történő behozatalát Magyarország területére a várható beutazás, illetve átutazás helye szerint illetékes megyei (fővárosi) Rendőr-főkapitányság engedélyezheti. A behozatali engedély abban az esetben adható ki, ha a kérelmező bizonyítja, hogy tevékenysége vagy más ok miatt élete, testi épsége - tűzfegyverrel elhárítható veszélyhelyzet fennállása miatt - fokozott védelmet igényel, és rendelkezik a tűzfegyver tárolásának e rendeletben megállapított feltételeivel.

(4) *  Az Európai Unió valamely tagállamában lakóhellyel nem rendelkező személy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal területileg illetékes vámszervének a 13. számú melléklet szerinti igazolása alapján jogosult lőfegyverét, a hozzá tartozó lőszerrel együtt vadászatra, sportlövő versenyre behozni, kivinni, illetve az ország területén átszállítani, ha a Magyarország területén tartózkodás a 90 napot nem haladja meg.

(5) A sportlövészeten való részvételt a meghívó sportegyesület meghívólevelével kell igazolni.

(6) *  A sportegyesület sportlövője részére a sportlőfegyver és lőszer kivitelére vonatkozó jogosultságot az országos sportági szakszövetség igazolja. Az igazolás csak a lőfegyvertartási, illetve európai lőfegyvertartási engedéllyel együtt hatályos.

(7) *  A vadászaton való részvételt a Vtv.-ben foglaltak alapján a vadászati hatóság által Magyarország területére és az abban meghatározott vadászterület(ek)re kiállított hatályos vadászati engedély igazolja.

(8) *  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal területileg illetékes vámszerve (4) bekezdésben említett igazolásának formáját és tartalmát a 13. számú melléklet határozza meg. E nyomtatványt kell alkalmazni a lőszerre is.

(9) *  A Magyarország területére behozott színházi fegyvert az engedélyes köteles bemutatni a kereskedelemért felelős miniszter rendeletében a fegyverek és lőszerek vizsgálatára kijelölt szervezetnek. A 22. számú mellékletben meghatározott műszaki követelményeknek nem megfelelő fegyvert a behozataltól, illetve a megfelelőtlenség megállapításától számított 8 napon belül javításra át kell adni a színházi fegyver javítására engedéllyel rendelkező szervezetnek, vagy haladéktalanul gondoskodni kell az ország területéről történő kiviteléről.

49. § Az, aki lőfegyver, lőszer behozatalára vagy átszállítására jogosító igazolással, illetve engedéllyel rendelkezik,

a) az abban feltüntetett lőfegyvert, lőszert e rendelet előírásai szerint jogosult tartani és használni;

b) *  az Európai Unióhoz nem tartozó államból történő beutazáskor, illetve kiutazáskor köteles a Nemzeti Adó- és Vámhivatal területileg illetékes vámszervének az engedélyben feltüntetett lőfegyvert, lőszert bemutatni.

50. § (1) A 26. § (6) bekezdésének rendelkezése alapján megszerzett lőfegyver kiviteléhez a 16. számú mellékletben meghatározott fegyver (lőszer) kísérő igazolványt kell kiállítani.

(2) *  A 49. § b) pontban említett esetben a lőfegyver (lőszer) kísérő igazolványt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal területileg illetékes vámszerve az okmánykezelést követő nyolc napon belül visszaküldi az engedélyező hatóságnak.

51. § (1) Az európai lőfegyvertartási engedély tartalmazza * 

a) az engedély birtokosának természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét;

b) *  a lőfegyver azonosító adatait (típusa, gyártója, gyártási száma, kaliberjele, kategóriájának betűjele és száma);

c) *  az engedély hatályosságát;

d) *  az engedélyező hatóság bejegyzéseit;

e) a meglátogatott tagállamok hatóságainak engedélyezési bejegyzéseire szolgáló rovatot;

f) a Közösségen belüli utazásra vonatkozó következő információkat:

fa) az ezen okmányba bejegyzett „B”, „C” vagy „D” kategóriájú egy vagy több tűzfegyverrel másik tagállamba történő beutazás joga a meglátogatni kívánt tagállam hatósága által a megfelelő tűzfegyverre kiadott engedélyétől függ,

fb) általában nem szükséges előzetes engedély a „C” vagy „D” kategóriájú tűzfegyverrel vadászat, illetve „B”, „C” vagy „D” kategóriájú tűzfegyverrel sportlövészet céljából történő beutazáshoz, feltéve, hogy az utazó magánál tartja az európai lőfegyvertartási engedélyét, és igazolni tudja az utazás célját,

fc) a tagállamok dönthetnek úgy, hogy megtiltják vagy engedélyhez kötik területükön bizonyos „B”, „C” vagy „D” kategóriájú tűzfegyverek megszerzését, tartását;

g) a tagállamok tájékoztatása alapján az f) pontban említett tilalmat, illetve engedélyhez kötöttséget;

h) az engedély birtokosának aláírását;

i) a kiállító hatóság megnevezését, bélyegzőlenyomatát;

j) az engedély kiállításának keltét.

(2) *  Az európai lőfegyvertartási engedély meglétét igazoló hatósági igazolvány öt évig hatályos, hatályossága kérelemre alkalmanként további öt évre meghosszabbítható, ha az engedély kiadására vonatkozó feltételek - azok ismételt vizsgálata alapján - biztosítottak.

(3) Az európai lőfegyvertartási engedély nem ruházható át, azt az engedéllyel rendelkező személy a tűzfegyver birtoklása során köteles magánál tartani,

(4) *  Az európai lőfegyvertartási engedélybe bejegyzett lőfegyver birtoklásában, jellemzőiben bekövetkezett változásokat, valamint a lőfegyver elvesztését vagy ellopását az engedélyen fel kell tüntetni.

51/A. § *  Az e rendeletben előírt bejelentési kötelezettségeket a kötelezett elektronikus úton is teljesítheti.

Záró rendelkezések

Hatálybalépés

52. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) * 

Átmeneti rendelkezések

53. § *  A rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenységéről szóló 16/1999. (II. 5.) Korm. rendelet, valamint a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 67/2010. (III. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított 23. § (1) és (3) bekezdésben foglalt feltételek nem érintik a módosító rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott engedélyek hatályosságát.

53/A. § *  E rendeletnek a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelettel megállapított 15. § (1) bekezdését a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény módosításáról szóló 2012. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Módtv.) hatálybalépését megelőzően legyártott lőfegyverek tekintetében is alkalmazni kell azzal, hogy a bejelentést legkésőbb a Módtv. hatálybalépését követő harmadik hónap utolsó napjáig meg kell tenni.

54. § (1) * 

(2) Az egyedi azonosításra alkalmas gyártási számmal nem rendelkező, kizárólag 7,5 joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú tűzfegyvert azonosítási számmal a Polgári Kézilőfegyver- és Lőszervizsgáló Kft. (a továbbiakban: Vizsgáló) látja el.

(3) A Vizsgáló az azonosítási számmal történő ellátásról igazolást állít ki.

(4) Az azonosítási számmal történő ellátás költsége a tűzfegyver tulajdonosát terheli.

(5) * 

55. § *  E rendeletnek a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelettel megállapított 32. § (1) bekezdése a Módtv. hatálybalépését megelőzően kiadott engedélyek hatályossága tekintetében is irányadó.

55/A. § *  E rendeletnek a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelettel megállapított 5. § (1) bekezdés a) pontját nem kell alkalmazni az Ftv. 3/A. § (2) bekezdés b) és d) pontjában a Módtv. hatálybalépését megelőzően nem említett bűncselekményi, illetve szabálysértési tényállások tekintetében, ha az engedélyt a Módtv. hatálybalépését megelőzően adták meg.

55/B. § *  Az e rendeletnek a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 54/2015. (III. 17.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módosító Rendelet 2.) megállapított 10. § (1) bekezdése

a) a Módosító Rendelet 2. hatálybalépését megelőzően kiadott hatósági engedély hatályosságát nem érinti, valamint

b) nem alkalmazandó az a) pontban meghatározott hatósági engedély meghosszabbítására vonatkozó kérelmek elbírálása során.

55/C. § *  A 26. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában meghatározott feltételt teljesítettnek kell tekinteni, ha az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosító engedélyt kérelmező személy

a) érvényes lőfegyvertartási engedéllyel rendelkezik vagy

b) egyidejűleg lőfegyvertartási engedély iránti kérelmet terjeszt elő, amelynek megadását nem a lőfegyver biztonságos használatához előírt egészségi alkalmasság hiánya zárja ki.

Az Európai Unió jogának való megfelelés * 

56. § *  Ez a rendelet - a lőfegyverekről és lőszerekről szóló törvény, a fegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek lőszereinek vizsgálatáról és a haditechnikai termékek jelöléséről, valamint a haditechnikai termékek és szolgáltatások nyilvántartásáról szóló rendeletek rendelkezéseivel együtt -

a) a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló, 1991. június 18-i 91/477/EGK tanácsi irányelvnek,

b) a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2008. május 21-i 2008/51/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) * 

d) *  a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

56/A. § *  Ez a rendelet

a) az Egyesült Nemzeteknek a nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményét kiegészítő, a tűzfegyverek, részeik, alkotóelemeik és a lőszerek tiltott gyártásáról és kereskedelméről szóló jegyzőkönyve (az ENSZ tűzfegyverekről szóló jegyzőkönyve) 10. cikkének végrehajtásáról, valamint a tűzfegyverek, tűzfegyverdarabok, alkotóelemeik és lőszereik kiviteli engedélyezési, behozatali és tranzit szabályainak létrehozásáról szóló, 2012. március 14-i 258/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a hatástalanított tűzfegyverek végleges működésképtelenségét biztosító hatástalanítási előírásokra és technikákra vonatkozó közös iránymutatások meghatározásáról szóló, 2015. december 15-i (EU) 2015/2403 bizottsági rendelet, valamint

c) a hatástalanított tűzfegyverek végleges működésképtelenségét biztosító hatástalanítási előírásokra és technikákra vonatkozó közös iránymutatások meghatározásáról szóló (EU) 2015/2403 végrehajtási rendelet módosításáról szóló, 2018. március 5-i (EU) 2018/337 bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

A jogszabály tervezetének egyeztetése * 

57. § *  E rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i, 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5-7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez * 

Hatósági igazolvány céllövészet céljából kiadott lőfegyvertartási engedéllyel rendelkező szervezetek vagy személyek részére

A hatósági igazolvány előoldala:

címer  
  Sorszám:  FL123456
  LŐFEGYVERTARTÁSI ENGEDÉLY
Családi és utónév:  
Születési hely, idő:  
                                                                   Jogosult az alábbi FLÓBERT LŐFEGYVERT tartani
Gyártó/típus:  
Gyártási szám:  
Kaliberjel:  
Fegyvertartási cél: céllövészet  
   
A hatósági igazolvány hátoldala:  
  VISSZAVONÁSIG ÉRVÉNYES
  a személyazonosságot igazoló
  hatósági igazolvánnyal együtt.
Engedélyező hatóság:  
hatósági igazolvánnyal együtt.  2. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez * 

Hatósági igazolvány önvédelem céljából kiadott gáz- és riasztófegyver tartására vonatkozó engedéllyel rendelkező személyek részére

A hatósági igazolvány előoldala:

címer  
  Sorszám:  GR123456
  LŐFEGYVERTARTÁSI ENGEDÉLY
Családi és utónév:  
Születési hely, idő:  
                                                                             jogosult az alábbi GÁZ- ÉS RIASZTÓFEGYVERT viselni
Gyártó/típus:  
Gyártási szám:  
Kaliberjel:  
Fegyvertartási cél: céllövészet  
   
A hatósági igazolvány hátoldala:  
  VISSZAVONÁSIG ÉRVÉNYES
  a személyazonosságot igazoló
  hatósági igazolvánnyal együtt.
Engedélyező hatóság:  
hatósági igazolvánnyal együtt.  

 

3. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

1. *  A fegyver, lőszer (töltény) és lőszerelem gyártása, forgalmazása, illetve a lőfegyver javítása iránti kérelemnek tartalmaznia kell

- a kérelmező statisztikai jelét (statisztikai törzsszám vagy adószám első nyolc számjegye);

- a kérelmező székhelyének címét;

- a tevékenység fajtáját (gyártás, forgalmazás, javítás);

- a tevékenység gyakorlásának pontos címét;

- az épület méretarányos tervrajzát;

- a tevékenység végzésére és a raktározásra szolgáló helyiségek elválasztásának módját;

- a biztonsági berendezésre vonatkozó adatokat, műszaki leírást (acélrács, biztonsági fólia, riasztóberendezés stb.);

- az alkalmazottak személyi adatait, szakképzettségük igazolását;

- a tevékenység gyakorlásának módját (egyéni vállalkozó, szervezet).

Szervezet esetében

- a kérelmező megnevezését;

- vezető tisztségviselő(k)/tevékenységért felelős személyi adatait.

Egyéni vállalkozó esetében

- a kérelmező személyi adatait;

- egyéni vállalkozói igazolvány másolatát, ennek hiányában egyéni vállalkozói nyilvántartási számát;

- szakképzettség igazolását;

- lakóhely adatait.

2. A gyártási kérelemnek tartalmaznia kell az 1. pontban foglaltakon túl

a) a lőfegyverek és lőszerek vizsgálatára jogosult (kijelölt) szervezet szakvéleményét, amely tartalmazza

- a polgári kézilőfegyverek és lőszerek vizsgálatára vonatkozó MSZ 15765, illetve a töltények minősítésére vonatkozó MSZ 15764 szabványban előírt, az adott lőfegyverre, gáz- és riasztófegyverre, légfegyverre, illetve lőszerre vonatkozó vizsgálati módszer és eljárás szerint elvégzett vizsgálatok alapján a biztonságos működésre vonatkozó megállapításokat;

- a fegyver, lőszer (töltény) és lőszerelem megfelel e rendelet előírásainak;

- a fegyverre, lőszerre (töltényre) és lőszerelemre vonatkozó egyéb, a biztonságos és jogszerű használat szempontjából fontos megállapításokat;

b) típusjóváhagyó vizsgálathoz kötött fegyver, lőszer (töltény) és lőszerelem esetén a gyártási dokumentációt (tervrajz, gyártási eljárás, technológia);

c) a gyártani kívánt lőfegyver, fegyver, lőszer (töltény) és lőszerelem adatait (típusát, jellemzőit), a mennyiségét és a raktári készlet nagyságát;

d) a gyártás megkezdésének idejét.

3. A forgalmazására jogosító engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az 1. pontban foglaltakon túl

a) a forgalmazni kívánt fegyver, lőszer (töltény) és lőszerelem megnevezését és a raktárkészlet nagyságát;

b) az üzlet vezetőjének, helyettesének, eladóinak személyi adatait (név, születési hely, idő, anyja neve, állandó lakóhelyét).

4. A lőfegyver javítására jogosító engedély iránti kérelemnek az 1. pontban foglaltakon túl

a) a javításra és tárolásra használt helyiségek számát és nagyságát;

b) a javító tevékenység pontos leírását (lőfegyverjavítás, gáz- és riasztófegyver-javítás, távcsőszerelés, farészek készítése stb.).

4. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez * 

Hatósági igazolvány a forgalmazási és javítási tevékenységet közvetlenül végző személyek részére

A hatósági igazolvány előoldala:

címer  
  Sorszám:  KE123456
  LŐFEGYVER-KERESKEDŐ ENGEDÉLYE
Családi és utónév:  
Születési hely, idő:  
jogosult tevékenység végzésére
A lőfegyver-kereskedő megnevezése:  
A hatósági igazolvány hátoldala:  
  ÉRVÉNYES
  -ig
  a személyazonosságot igazoló
  hatósági igazolvánnyal együtt.
Engedélyező hatóság:  
Engedélyezés dátuma:  

 

5. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez * 

1_LŐFEGYVER GYÁRTÓ KÉSZLETREVÉTELI JELENTŐLAPJA

Kitöltési tájékoztató

Sorszám: az adott jelentőlap fajta 1-től kezdődő folyamatos sorszáma a jelentést beküldő engedélyesnél.

Statisztikai jel: a jelentőlapot kitöltő engedélyes statisztikai törzsszáma, ha azzal nem rendelkezik, akkor az adószámának első nyolc számjegye.

Gyártó megnevezése: a gyártási engedélyben szereplő megnevezés.

Tevék. helye: gyártási engedélyben szereplő működési hely.

Gy.eng.sz.: a gyártási engedély száma (a rendőrségi határozat iktatószáma).

Eladó statisztikai jele: az eladó statisztikai törzsszáma, ha azzal nem rendelkezik, akkor az adószámának első nyolc számjegye.

Megnevezése: az eladó forgalmazási engedélyében szereplő megnevezés.

Eladó ker.eng.sz.: az eladó forgalmazási engedélyének száma (a rendőrségi határozat iktatószáma).

Eladó/kereskedelmi meghatalmazott adatai: a lőfegyvert átadó személy felsorolt adatai.

Darab: az azonos fajtájú, kategóriájú, gyártójú és kaliberjelű, folyamatos gyártási számú fegyverek két egymást követő sorban is megadhatók. Ha a darab szám 1-nél nagyobb, akkor az első sorban kell kitölteni a darab, fajta, kat., gyártó, a kezdő gyártási szám, kaliberjel adatokat, majd a következő sorban csak az utolsó gyártási számot kell megadni. Figyelem! Amennyiben a mező nincs kitöltve, akkor az automatikusan 1 darabot jelent.

Mennyiség: Lőszer, csappantyú esetében darabszám, lőpor esetében kg.

Fajta:

fegyver esetén a fajta mező tartalma lehet:

T: tűzfegyver

L: 7,5 joule csőtorkolati energia feletti légfegyver

fődarab esetén a fajta mező tartalma lehet:

F: fegyvercső

V: váltócső

B: betétcső

Z: zár

D: forgódob

K: tokszerkezet

lőszer esetén R, csappantyú esetén: C, lőpor esetén: P

Jelleg: S: sörétes, G: golyós, M: marok (rövid), F: 7,5 joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú flóbert.

Kat.: Az adott fegyver kategória besorolása a fegyvertörvény mellékletében szereplő tűzfegyver kategória meghatározások alapján. Figyelem ! A betűjel után szóköz kihagyása nélkül a sorszámot is be kell írni. Pl. C3

Gyártó: a gyártási engedéllyel rendelkezőnek a rendőrség által segédletként kiadott gyártói kódszótárban szereplő neve.

Típus: A gyártó által megjelölt, a fegyver szemlézési, vagy bevizsgálási tanúsítványában szereplő adat.

Gyártási szám: a fegyver fődarabjaiban lévő szám- és betűjelekből álló azonosító jel. Figyelem! Csak a különböző azonosító jeleket kell feltüntetni, egymástól „/” jellel elválasztva a következő sorrendben: tokszám/csőszám(ok)/zárszám/dobszám. Amennyiben a fegyver rendelkezik szemlézési, vagy bevizsgálási tanúsítvánnyal, az abban szereplő gyártási számot kell megadni. Lőszer esetén a gyártói azonosítószámot kell feltüntetni.

Kaliber jel: a hivatalos, a fegyver szemlézési, vagy bevizsgálási tanúsítványán szereplő CIP kaliberjelet kell feltüntetni, csövenként felsorolva.

6. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez * 

2 LŐFEGYVER GYÁRTÓ ÉRTÉKESÍTÉSI JELENTŐLAPJA

Kitöltési tájékoztató

Sorszám: az adott jelentőlap fajta 1-től kezdődő folyamatos sorszáma a jelentést beküldő engedélyesnél.

Statisztikai jel: a jelentőlapot kitöltő engedélyes statisztikai törzsszáma, ha azzal nem rendelkezik, akkor az adószámának első nyolc számjegye.

Gyártó megnevezése: a gyártási engedélyben szereplő megnevezés.

Tevék. helye: gyártási engedélyben szereplő működési hely.

Gy.eng.sz.: a gyártási engedély száma (a rendőrségi határozat iktatószáma).

Vevő statisztikai jele: a vevő statisztikai törzsszáma, ha azzal nem rendelkezik, akkor az adószámának első nyolc számjegye.

Megnevezése: a vevő forgalmazási engedélyében szereplő megnevezés.

Vevő ker.eng.sz.: a vevő forgalmazási engedélyének száma (a rendőrségi határozat iktatószáma).

Vevő/kereskedelmi meghatalmazott adatai: a lőfegyvert átvevő személy felsorolt adatai.

Darab: az azonos fajtájú, kategóriájú, gyártójú és kaliberjelű, folyamatos gyártási számú lőfegyverek két egymást követő sorban is megadhatók. Ha a darab szám 1-nél nagyobb, akkor az első sorban kell kitölteni a darab, fajta, kat., gyártó, a kezdő gyártási szám, kaliberjel adatokat, majd a következő sorban csak az utolsó gyártási számot kell megadni. Figyelem! Amennyiben a mező nincs kitöltve, akkor az automatikusan 1 darabot jelent.

Mennyiség: Lőszer, csappantyú esetében darabszám, lőpor esetében kg.

Fajta:

lőfegyver esetén a fajta mező tartalma lehet:

T: tűzfegyver

L: 7,5 joule csőtorkolati energia feletti légfegyver

fődarab esetén a fajta mező tartalma lehet:

F: fegyvercső

V: váltócső

B: betétcső

Z: zár

D: forgódob

K: tokszerkezet

lőszer esetén R, csappantyú esetén: C, lőpor esetén: P

Jelleg: S: sörétes, G: golyós, M: marok (rövid), F: 7,5 joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú flóbert.

Kat.: Az adott lőfegyver kategória besorolása a fegyvertörvény mellékletében szereplő tűzfegyver kategória meghatározások alapján. Figyelem ! A betűjel után szóköz kihagyása nélkül a sorszámot is be kell írni. Pl. C3

Gyártó: a gyártási engedéllyel rendelkezőnek a rendőrség által segédletként kiadott gyártói kódszótárban szereplő neve.

Típus: A gyártó által megjelölt, a lőfegyver szemlézési, vagy bevizsgálási tanúsítványában szereplő adat.

Gyártási szám: a lőfegyver fődarabjaiban lévő szám- és betűjelekből álló azonosító jel. Figyelem! Csak a különböző azonosító jeleket kell feltüntetni, egymástól „/” jellel elválasztva a következő sorrendben: tokszám/csőszám(ok)/zárszám/dobszám. Amennyiben a lőfegyver rendelkezik szemlézési, vagy bevizsgálási tanúsítvánnyal, az abban szereplő gyártási számot kell megadni. Lőszer esetén a gyártói azonosítószámot kell feltüntetni.

Kaliberjel: a hivatalos, a lőfegyver szemlézési, vagy bevizsgálási tanúsítványán szereplő CIP kaliberjelet kell feltüntetni, csövenként felsorolva.

7. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez * 

3 LŐFEGYVER FORGALMAZÓ JAVÍTÓ KÉSZLETREVÉTELI JELENTŐLAPJA

Kitöltési tájékoztató

A javítónak kizárólag fődarab készletrevételi jelentési kötelezettsége van, a javításra átvett lőfegyvereket és a lőszervásárlást nem kell jelentenie.

Sorszám: az adott jelentőlap fajta 1-től kezdődő folyamatos sorszáma a jelentést beküldő engedélyesnél.

Statisztikai jel: a jelentőlapot kitöltő engedélyes statisztikai törzsszáma, ha azzal nem rendelkezik, akkor az adószámának első nyolc számjegye.

Kereskedő megnevezése: a forgalmazási engedélyben szereplő megnevezés.

Tevék.helye: a tevékenység végzésének a forgalmazási engedélyben szereplő helye.

Ker.eng.sz.: a forgalmazási engedély száma (a rendőrségi határozat iktatószáma).

Eladó statisztikai jele: az eladó statisztikai törzsszáma, ha azzal nem rendelkezik, akkor az adószámának első nyolc számjegye.

Megnevezése: az eladó forgalmazási engedélyében szereplő megnevezés.

Eladó ker.eng.sz.: az eladó forgalmazási engedélyének száma (a rendőrségi határozat iktatószáma).

Eladó/kereskedelmi meghatalmazott adatai: a lőfegyvert átadó személy felsorolt adatai.

Fegyt. eng. sz.: a lőfegyvert eladó tartási engedélyének száma. Figyelem! A tartási engedélyestől és a forgalmazási engedéllyel rendelkező forgalmazótól történő vásárlásokat külön-külön jelentőlapon kell szerepeltetni.

Mennyiség: Lőszer, csappantyú esetében darabszám, lőpor esetében kg. Lőszer esetében kizárólag a kereskedők közötti lőszerforgalom jelentési kötelezett.

Fajta:

lőfegyver esetén a fajta mező tartalma lehet:

T: tűzfegyver

L: 7,5 joule csőtorkolati energia feletti légfegyver

fődarab esetén a fajta mező tartalma lehet:

F: fegyvercső

V: váltócső

B: betétcső

Z: zár

D: forgódob

K: tokszerkezet

lőszer esetén R, csappantyú esetén: C, lőpor esetén: P

Jelleg: S: sörétes, G: golyós, M: marok (rövid), F: 7,5 joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú flóbert.

Kat.: Az adott lőfegyver kategória besorolása a fegyvertörvény mellékletében szereplő tűzfegyver kategória meghatározások alapján. Figyelem ! A betűjel után szóköz kihagyása nélkül a sorszámot is be kell írni. Pl. C3

Gyártó: a lőfegyver gyártójának a rendőrség által segédletként kiadott gyártói kódszótárban szereplő neve.

Típus: A gyártó által megjelölt, a lőfegyver szemlézési, vagy bevizsgálási tanúsítványában szereplő adat.

Gyártási szám: a lőfegyver fődarabjaiban lévő szám- és betűjelekből álló azonosító jel. Figyelem! Csak a különböző azonosító jeleket kell feltüntetni, egymástól „/” jellel elválasztva a következő sorrendben: tokszám/csőszám(ok)/zárszám/dobszám. Amennyiben a lőfegyver rendelkezik szemlézési, vagy bevizsgálási tanúsítvánnyal, az abban szereplő gyártási számot kell megadni. Lőszer esetén a gyártói azonosítószámot kell feltüntetni.

Kaliber jel: a hivatalos, a lőfegyver szemlézési, vagy bevizsgálási tanúsítványán szereplő CIP kaliberjelet kell feltüntetni, csövenként felsorolva.

8. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez * 

4 LŐFEGYVER FORGALMAZÓ JAVÍTÓ ÉRTÉKESÍTÉSI JELENTŐLAPJA

Kitöltési tájékoztató

A javítónak kizárólag fődarab értékesítési (beépítési) jelentési kötelezettsége van, a javításra átvett lőfegyvereket és a lőszerfelhasználást nem kell jelentenie.

Sorszám: az adott jelentőlap fajta 1-től kezdődő folyamatos sorszáma a jelentést beküldő engedélyesnél.

Statisztikai jel: a jelentőlapot kitöltő engedélyes statisztikai törzsszáma, ha azzal nem rendelkezik, akkor az adószámának első nyolc számjegye.

Kereskedő megnevezése: a forgalmazási engedélyben szereplő megnevezés.

Tevék.helye: a tevékenység végzésének a forgalmazási engedélyben szereplő helye.

Ker.eng.sz.: a forgalmazási engedély száma (a rendőrségi határozat iktatószáma).

Vevő statisztikai jele: a vevő statisztikai törzsszáma, ha azzal nem rendelkezik, akkor az adószámának első nyolc számjegye.

Megnevezése: a vevő forgalmazási engedélyében szereplő megnevezés.

Vevő ker.eng.sz.: a vevő forgalmazási engedélyének száma (a rendőrségi határozat iktatószáma).

Vevő/kereskedelmi meghatalmazott adatai: a lőfegyvert átvevő személy felsorolt adatai.

Megsz. eng. sz.: a vevő megszerzési engedélyén szereplő sorszám. Figyelem! Egy jelentőlapon csak egy vevő által megvett eszközöket lehet szerepeltetni, értelemszerűen kitöltve a rá vonatkozó adatokat.

Mennyiség: Lőszer, csappantyú esetében darabszám, lőpor esetében kg. Lőszer esetében kizárólag a kereskedők közötti lőszerforgalom jelentési kötelezett.

Fajta:

lőfegyver esetén a fajta mező tartalma lehet:

T: tűzfegyver

L: 7,5 joule csőtorkolati energia feletti légfegyver

fődarab esetén a fajta mező tartalma lehet:

F: fegyvercső

V: váltócső

B: betétcső

Z: zár

D: forgódob

K: tokszerkezet

lőszer esetén R, csappantyú esetén: C, lőpor esetén: P

Jelleg: S: sörétes, G: golyós, M: marok (rövid), F: 7,5 joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú flóbert.

Kat.: Az adott lőfegyver kategória besorolása a fegyvertörvény mellékletében szereplő tűzfegyver kategória meghatározások alapján. Figyelem ! A betűjel után szóköz kihagyása nélkül a sorszámot is be kell írni. Pl. C3

Gyártó: a lőfegyver gyártójának a rendőrség által segédletként kiadott gyártói kódszótárban szereplő neve.

Típus: A gyártó által megjelölt, a lőfegyver szemlézési, vagy bevizsgálási tanúsítványában szereplő adat.

Gyártási szám: a lőfegyver fődarabjaiban lévő szám- és betűjelekből álló azonosító jel. Figyelem! Csak a különböző azonosító jeleket kell feltüntetni, egymástól „/” jellel elválasztva a következő sorrendben: tokszám/csőszám(ok)/zárszám/dobszám. Amennyiben a lőfegyver rendelkezik szemlézési, vagy bevizsgálási tanúsítvánnyal, az abban szereplő gyártási számot kell megadni. Lőszer esetén a gyártói azonosítószámot kell feltüntetni.

Kaliberjel: a hivatalos, a lőfegyver szemlézési, vagy bevizsgálási tanúsítványán szereplő CIP kaliberjelet kell feltüntetni, minden különböző kaliberjelet felsorolva.

9. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

1. A fegyverjavítási nyilvántartásnak tartalmaznia kell

a) a bejegyzés sorszámát;

b) a beérkezés és kiadás dátumát;

c) a fegyver adatait (fajta, kategória, gyártó, típus, gyártási szám, kaliberjel, gyártási szám);

d) az átadó nevét, címét;

e) a tartási engedély számát.

2. A selejtezésre utalt és alkatrésznek megvásárolt lőfegyver és lőfegyver fődarabok nyilvántartásának tartalmaznia kell

a) a bejegyzés sorszámát;

b) a beérkezés dátumát;

c) a lőfegyver és a lőfegyver fődarabok adatait (fajta, kategória, gyártó, típus, gyártási szám, kaliberjel, gyártási szám);

d) a hasznosítást (pl. egyedi gyártáshoz, fődarabcseréhez, alkatrészcseréhez felhasználás stb.).

- A hasznosítás dokumentálásánál fel kell tüntetni annak a lőfegyvernek (tartására engedéllyel rendelkező személynek) az adatait, amelyhez a fődarabokat felhasználták.

10. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

Fegyverforgalmazási vizsgakérdések

Jogszabályismeret:

1. *  A lőfegyverismeret fontossága.

2. A tűzfegyver fogalma és a fegyvertartási engedély érvényességének ideje.

3. A lőszer fogalma. Milyen lőfegyvert nem lehet forgalmazni és tartani?

4. *  A lőfegyver tartására ki kaphat engedélyt?

5. Hol, hogyan kell a lőfegyvert és a lőszert tárolni?

6. Sorolja fel a tűzfegyver fődarabokat. Mi a szemrevételezési és vizsgálati tanúsítvány?

7. Mikor nem lehet a lőfegyvert szállítani, viselni, használni?

8. A lőfegyverek szállításának szabályai.

9. Mi a teendője, ha lőfegyverét - megszerzésére jogosultnak vagy forgalmazónak - eladta?

10. A lőfegyver használata esetén milyen okmányokat kell az engedélyesnek magánál tartani?

11. Hatósági ellenőrzéskor mi a kötelessége a lőfegyver tulajdonosának?

12. Kinek adható és kinek engedhető át a lőfegyver?

13. Mikor kell a lőfegyvert a vizsgálatra kijelölt szervezetnek bemutatni?

14. *  Mi a teendője, ha lőfegyverét vagy fegyvertartási engedélyét elvesztette?

15. Milyen adatok megváltozását kell a rendőrhatóságnak bejelenteni?

Fegyver, lőszer (töltény), lőszerelem forgalmazási ismeret:

59. Mely rendőrhatóság jogosult a fegyver, lőszer, lőszerelem forgalmazási engedély kiadására?

60. Milyen lőfegyvereket tilos kereskedelmi forgalomba hozni, valamint az ország területére behozni?

61. A forgalmazó milyen nyilvántartásokat köteles vezetni?

62. Az utolsó bejegyzést követően azokat mennyi ideig kell megőrizni?

63. Milyen feltételekkel hozhatók kereskedelmi forgalomba a lőfegyverek és egyéb fegyverek?

64. A fegyver, lőszer, lőszerelem forgalmazási tevékenységet ellátó személyeknek milyen feltételeknek kell megfelelni?

65. *  Mi a teendője a fegyvert megszerezni kívánó személy azonosításakor?

66. Mely hatóság tarthat ellenőrzést a fegyverüzletben, az ellenőrző hatóság mit ellenőrizhet?

67. Mi a forgalmazásra feljogosított teendője, ha egy lőfegyvert átvesz értékesítésre?

68. Kinek értékesíthet fekete lőport és a hozzá tartozó csappantyút?

69. Mi a teendő, ha a kereskedő a lőfegyver vagy a lőszer csomagolóláda felbontásakor hiányt tapasztal? Milyen intézkedéseket kell tennie?

70. A forgalmazó az értékesítésre átvett fegyverről és lőszerről milyen okmányt, hány példányban köteles kiállítani, azt kinek kell továbbítani és átadni?

71. Balesetveszélyes és selejtes fegyvert forgalomba hozhat-e a kereskedő?

72. Kinek forgalmazhat lőszerelemet és milyen mennyiségben?

73. Milyen biztonsági feltételeket kell megteremteni a forgalmazási helyen?

74. Milyen adatok megváltozását kell a központi lőfegyver nyilvántartásnak jelenteni?

75. A fegyverjogszabályok milyen lőfegyverre szerelhető eszközök forgalmazását tiltják?

76. Hogyan és hol tárolhatja a lőfegyvereket, lőszereket és lőszerelemeket?

A fegyverforgalmazási vizsgán a vizsgabizottság tagjai a fentieken kívül további olyan jogszabály és fegyverismereti kérdéseket is feltehetnek, amelynek ismerete a vizsgázótól elvárható.

11. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez * 

Sorszám: .............................................

VIZSGABIZONYÍTVÁNY

Igazolom, hogy ................................................................................................................ (név)

............................................................................................................................... (szül. hely)

.............................................................................................................................. (szül. idő)

.................................................................................................................................. (lakóhely)

a .....................................................................................................Rendőr-főkapitányságon

- golyós (huzagolt csövű hosszú) lőfegyver

- sörétes (huzagolatlan csövű hosszú) lőfegyver

- marok (rövid) lőfegyver tartásához

- forgalmazási tevékenység végzéséhez

előírt elméleti és gyakorlati vizsgát eredményesen letette (a nem kívánt rész törlendő).

Kelt: ...................................................................... év ............. hó ........... nap.

P. H.

                                                                                ...............................................
                                                                                            bizottság elnöke


                    ...............................................                                                                                   ...............................................
                                 bizottsági tag                                                                                                              bizottsági tag


12. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

1 ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

13. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez *

2 IGAZOLÁS

14. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez * 

Címer

Sorszám:

HL123456

HÁZI LŐSZERSZERELÉSI ENGEDÉLY

Családi és utónév:

Születési hely, idő:

Jogosult lőszerelem megszerzésére, tartására, házi lőszerszerelésre.

Az engedély hátoldala:

VISSZAVONÁSIG ÉRVÉNYES

a személyazonosságot igazoló

hatósági igazolvánnyal együtt.

Engedélyező hatóság:

Engedélyezés dátuma:

15. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez * 

A lőfegyver behozatalának kivitelének átszállításának igazolása
Fegyver és lőszer kísérő igazolvány
A lőfegyver behozatalának (kivitelének) igazolása
Attestation d’importation (d’exportation, de transit) de l’arme
A lőfegyver behozatalának kivitelének igazolása

Az igazolás ............-ig érvényes, az engedélyezett lőfegyver, lőszer ......... esetben való behozatalára (kivitelére, átszállítására) jogosít.

Le certificat est valable jusqu’au .......... pour l’importation (exportation, transit) de l’arme et de la mumition autorisées ..... reprise(s).

Kelt: ........................... év ............ hó .............. nap.

Date: ....................... an ........ mois ........ jour

P. H.
L. S.

16. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez *

Feladó tagállam 1
Feladó tagállam 2

Az igazolás .....................-ig érvényes, az engedélyezett lőfegyver, lőszer .............. esetben való behozatalára (kivitelére, átszállítására) jogosít.  
Az indulás várható időpontja: ........................... Az érkezés várható időpontja: .........................  
Kelt: .........., ...... év ........... hó ..... nap
P. H.  
Le certificat est valable jusqu’ au ........... pour l’importation (exportation, transit) de l’arme et de la munition autorisées ........ reprise(s)  
Date: .............., ..... ans ........mois ..... jour  
L. S.  
.......................................
aláírás/signature

17. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez *


iktatószám

KÉRELEM

Sörétes lőfegyver

Golyós lőfegyver

Rövid lőfegyver

Légfegyver 7,5 joule feletti

Lőfegyver 7,5 joule vagy az alatti

Gáz- és riasztófegyver

Elöltöltő fegyver

.......................................... célból történő tartására (viselésére) / használatára jogosító engedély megadásához / megújításához. (A kívánt rész aláhúzandó.)

KÉRELMEZŐ SZEMÉLYI ADATAI

személyi azonosító


Családi és utónév: ....................................................................................................................

Születési név: ...........................................................................................................................

Születési hely, idő: ...................................................................................................................

Anyja születési neve: ................................................................................................................

Személyazonosságot igazoló igazolvány típusa: .......................................................................

száma: ............................................................

Foglalkozás: ..............................................................................................................................

Állampolgárság: .................................... Ország: ......................................................................

Lakóhely:....................................................................................................................................

Fegyvertárolás helye: .................................................................................................................

Munkáltató neve és címe: ...........................................................................................................

Kelt: .................................., ........... év .......................... hó ............ nap

.......................................................
kérelmező aláírása


A kérelem teljesítéséhez szükséges törvényes feltételek meglétének igazolása: *

                                                                                              ......................................................... 

munkáltató vagy egyesület elnöke

A MEGÚJÍTÁS, VALAMINT AZ ELÖLTÖLTŐ FEGYVER KIVÉTELÉVEL FEGYVERENKÉNT KÜLÖN KÉRELMET KELL BENYÚJTANI!

18. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez * 

iktatószám

KÉRELEM

Sörétes lőfegyver

Golyós lőfegyver

Rövid lőfegyver

Légfegyver 7,5 joule feletti

Lőfegyver 7,5 joule vagy az alatti

.......................................... célból történő tartására jogosító engedély megadásához / megújításához. (A kívánt rész aláhúzandó.)

A KÉRELMEZŐ ADATAI
statisztikai jel

Megnevezés: ..........................................................................................................................

Székhely: ...............................................................................................................................

Telephely: ..............................................................................................................................

Tevékenység helye (tárolóhely): ............................................................................................

Levelezési cím: .......................................................................................................................

Tel.: ........................................................................................................................................

E-mail: ....................................................................................................................................

Kelt: ...................................., ............év .......................... hó ............ nap

                                                                                                                  P. H

                                                                                            ......................................................... 
                                                                                                           cégszerű aláírás

Mellékletek:

............. lap a vezető tisztségviselőkről/tevékenységért felelős vezetőkről

............. lap az alkalmazottakról

............. db orvosi igazolás

............. db jártassági igazolás

A cégbírósági bejegyzés/vállalkozói igazolvány csak bemutatásra.

személyi azonosító


Vezető tisztségviselő/tevékenységért felelős vezető

Családi és utónév: ......................................................................................................................

Születési név: .............................................................................................................................

Születési hely, idő: .....................................................................................................................

Anyja születési neve: ..................................................................................................................

Személyazonosságot igazoló igazolvány típusa: .........................................................................

száma: ..............................................................

Állampolgárság: ..........................................................................................................................

Ország: ........................................................................................................................................

Lakóhely (irányítószámmal): .......................................................................................................

Tartózkodási hely (irányítószámmal): ........................................................................................

                                                                                                                  P. H

                                                                                            ......................................................... 
                                                                                                           cégszerű aláírás
személyi azonosító


Alkalmazott adatai

Családi és utónév: ......................................................................................................................

Születési név: .............................................................................................................................

Születési hely, idő: .....................................................................................................................

Anyja születési neve: .................................................................................................................

Személyazonosságot igazoló igazolvány típusa: ........................................................................

száma: .............................................................

Állampolgárság: .........................................................................................................................

Ország: .......................................................................................................................................

Lakóhely (irányítószámmal): ......................................................................................................

Tartózkodási hely (irányítószámmal): ........................................................................................

Jártassági igazolás megnevezése: ...............................................................................................

Száma: ........................................................................................................................................

Kiállító hatóság: .........................................................................................................................

Kelte: ................. év ............................... hó ....... nap

Eü. alkalmasság érvényessége: ............... év ......................... hó................ nap

Munkáltatói megbízás minősége(i):

(A megfelelőt alá kell húzni.)

kezelést (tárolást, kiadást, visszavételt) végző

használó

kereskedelmi meghatalmazott

 

                                                                                                                  P. H

                                                                                            ......................................................... 
                                                                                                           cégszerű aláírás

19. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez * 

Iktatószám: .............................../1-

KÉRELEM
Házilagos lőszerszerelésre és -újratöltésre jogosító engedély kiadásához

Személyi azonosító:

KÉRELMEZŐ SZEMÉLYI ADATAI

Családi és utónév:

................................................................................................................................................................

Születési név:

................................................................................................................................................................

Születési hely, idő:

................................................................................................................................................................

Anyja születési neve:

................................................................................................................................................................

Személyazonosságot igazoló igazolvány típusa:

................................................................................................................................................................

száma: ........................................................................

Állampolgárság: .................................................... Ország: .................................................................

Lakóhely: ..............................................................................................................................................

Lőszerelem tárolás helye:

................................................................................................................................................................

Lőfegyvertartási engedély száma:

................................................................................................................................................................

Kelt: .................................., ........... év .......................... hó ............... nap

 


                                                                                            ......................................................... 
                                                                                                          kérelmező aláírása

20. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez * 

Hatósági igazolvány lőfegyvertartási engedéllyel rendelkező szervezetek részére

A hatósági igazolvány előoldala:

jogosult átadni

21. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez * 

22. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez * 

Színházi fegyverek előállítása

Színházi fegyvert tűzfegyverből olyan módon kell kialakítani, hogy az a fegyverhez eredetileg használható lőszer befogadására ne legyen alkalmas, a csőben és a csőtorkolatban elhelyezett szűkítések megakadályozzák űrméretes lövedékek kilövését. A gyártási technológia biztosítsa, hogy a fegyverből a lőszer betöltését akadályozó gátat, vagy a csőtorkolatnál elhelyezett, űrméretes lövedék kilövését akadályozó szűkítést roncsolásmentes módon ne lehessen eltávolítani. Revolvereknél valamennyi töltényűrbe és a csőbe roncsolásmentes módon nem eltávolítható szűkítést kell szerelni.

Cserélhető csövű lőfegyverekből készült színházi fegyvereknél a fegyver tokrészét - vagy félautomata pisztolyok esetén a szánt - úgy kell módosítani, hogy abba a fegyverhez való eredeti tűzfegyver-cső roncsolásmentes módon ne legyen beszerelhető.

A csőben található egyéb szűkítéseket kicsavarodás, kiesés ellen ragasztással, forrasszal, illetve csappal rögzíteni kell.

23. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez * 

Sorszám:

VIZSGABIZONYÍTVÁNY

Igazolom, hogy .................................................... (név)........................................ (szül. hely és idő) ....................................... (lakcím)  
a megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság előtt a házilagos lőszerszerelésre és -újratöltésre vonatkozó elméleti és gyakorlati vizsgát eredményesen letette.  
............................... 20... ..........  
.................................................
bizottság elnöke
 
P. H.  
.................................................
bizottsági tag
.................................................
bizottsági tag

24. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez * 

I. A 258/2012/EU rendeletben meghatározott kiviteli engedély iránti kérelem kötelező tartalma:

1. a kérelmező neve, címe, székhelye, valamint további elérhetőségei,

2. a kérelmező adóazonosító száma, EORI száma (egyéni vállalkozó esetében az adóazonosító jele, egyéni vállalkozói nyilvántartási száma),

3. külföldi szerződő partner neve, címe, székhelye, EORI száma,

4. a végfelhasználó (amennyiben nem egyezik a külföldi szerződő partnerrel) neve, címe, székhelye, EORI száma,

5. az ügynök, képviselő (amennyiben nem egyezik meg a kérelmezővel) adóazonosító száma, EORI száma (egyéni vállalkozó esetében az adóazonosító jele, egyéni vállalkozói nyilvántartási száma),

6. kivitel szerinti országok, és azok két karakteres ISO betűkódja,

7. behozatal szerinti országok, és azok két karakteres ISO betűkódja,

8. tranzit harmadik országok, és azok két karakteres ISO betűkódja,

9. a tervezett kiviteli vámeljárás alá vonást végző EU tagállamok, és azok két karakteres ISO betűkódja,

10. a szállítóeszköz megjelölése,

11. az Ftv. hatálya alá tartozó lőfegyver, lőszer ADR és RID szerinti nemzetközi azonosító száma,

12. a szállítmány indulásának és érkezésének várható időpontja,

13. a kiszállítani kívánt eszköz

13.1. Ftv. szerinti meghatározása, illetve besorolása,

13.2. megnevezése,

13.3. vámtarifaszáma,

13.4. mennyisége,

13.5. mértékegysége,

13.6. euróban meghatározott értéke,

13.7. jelölése,

14. a végső felhasználás célja,

15. az ügylet devizamentes vagy ideiglenes jellegére történő utalás, valamint

16. a dátum, a cégszerű aláírás és a bélyegző.

Amennyiben a kiviteli engedéllyel érintett eszközök a kiviteli engedély iránti kérelem benyújtásának helyétől eltérő egy vagy több tagállamban találhatók, úgy ezt a kiviteli engedély iránti kérelmen fel kell tüntetni.

II. A 258/2012/EU rendeletben meghatározott kiviteli engedély iránti kérelemhez mellékelendő okiratok:

1. a tranzit harmadik országok illetékes hatósága által kiadott tranzitengedély hiteles másolata vagy a harmadik ország illetékes hatóságának arra vonatkozó nyilatkozatáról készült hiteles másolat, hogy a kérelemben megjelölt eszköz tranzitja nem engedélyköteles, valamint

2. a fogadó (végfelhasználó) harmadik ország illetékes hatósága által kiállított engedély hiteles másolata arról, hogy a kérelemben megjelölt eszköz behozatalát - az érvényességi idő megjelölésével - engedélyezi.


A cikket https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0400253.KOR oldalról másoltam.
A jogszabály ( 2019.04.09. ) hatályos állapota.